hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Конкурс Универзитета у Нишу за мобилност студената и наставника Педагошког факултета у Врању у оквиру програма Еrasmus+ КА131

Биографија

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру ERASMUS+ програма мобилности KA131, пројекaт број 2022-1-RS01-KA131-HED-000064410, Универзитет у Нишу објављује
Конкурс за учешће студената и наставника Педагошког факултета у Врању у комбинованом интензивном програму (Blended Intensive Programme – BIP) под називом Formation of intercultural competence by working with folklore from Balkan countries
Конкурс је отворен до 15. марта 2023. године, а могу се пријавити искључиво студенти и наставници Педагошког факултета Универзитета у Нишу.
Комбинована (blended) мобилност се једним делом спроводе виртуелно путем интернета и дигиталних алата, а другим делом физичким присуством учесника на једној од партнерских установа. Комбинован интензивни програм (BIP) је специфичан вид комбиноване мобилности за чије спровођење је неопходно учешће минимално 3 високошколске установе које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање из 3 државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму Еразмус+. Додатно се захтева да физичка мобилности мора да траје од 5 до 30 дана током спровођења BIP-а, као и да студент похађањем овог програма оствари минимум 3 ЕСПБ кредита.
Координатор BIP пројекта под називом Formation of intercultural competence by working with folklore from Balkan countries је Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ из Великог Трнова, Бугарска, а као партнери су пријављени Универзитет у Нишу, Универзитет у Питештију, Румунија и Универзитет „Afyon Kocatepe“ из Афионкарахисара, Турска. Универзитет у Нишу ће, с обзиром на тематику BIP-а, представљати студенти и наставници Педагошког факултета из Врања. Специфичне обавезе учесника BIP-а у спровођењу појединих активности, које су у оквиру виртуелног и физичког дела мобилности планиране за спровођење у марту, априлу и јуну 2023. године, регулисане су посебним Уговором између координатора и партнерских институција. Поменутим Уговором предвиђено је учешће двоје наставника и најмање петоро студената Педагошког факултета Универзитета у Нишу. Физичка мобилност у оквиру овог BIP-а планирана је за одржавање у периоду од 24. до 28. јула 2023. године на Педагошком факултету у Врању.
Студенти и наставници Педагошког факултета ће добити потврде о учешћу као и сви стали учесници, али с обзиром на то да је институција прималац на којој ће се одвијати физичка мобилност у овом случају сам Педагошки факултет Универзитета у Нишу, они практично не учествују у физичкој мобилности у другој земљи и зато немају право на финансијску подршку из средстава програма Еразмус+.
Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације које су од значаја само за учеснике овог конкурса.
Услови учешћа на конкурсу
1. На конкурс за учешће у наведеном BIP-у могу се пријавити само студенти и наставници Педагошког факултета Универзитета у Нишу.
2. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују на овом конкурсу.
3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.
4. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност.
5. Максималан број учесника којима ће Универзитет у Нишу одобрити учешће у наведеном BIP-у је 7 студената и 2 наставника.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс
1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк1). Кандидати су обавезни да се придржавају овог упутства не само у припреми конкурсне документације већ и касније током процедуре када од одабраних кандидата буду захтевана додатна документа за припрему уговора о финансијској подршци за мобилност.
2. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
Студенти:
• Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк2)
• Сагласност декана Педагошког факултета за учешће у BIP-у (линк3)
• Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и претходним нивоима студија
• Потврду о знању енглеског језика
• Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (линк4)

Наставници:
• Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк2)
• Сагласност декана Педагошког факултета за учешће у BIP-у (линк3)
• Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за наставнике (линк5)

3. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу уз кратак опис садржаја пријаве. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
4. Пријава се верификује тако што службеник на пословима међународне сарадње повратним имејлом потврђује уредан пријем пријавне документације. Кандидату који у року од 24 сата након слања пријаве не добије потврду пријема препоручује се да путем имејла () обавезно захтева информацију о статусу своје пријаве. Пријаве које нису верификоване на овај начин НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
РОК: 15. март 2023. године до 15:00 часова
Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Критеријуми за избор кандидата
Селекција кандидата биће спроведена у складу са Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), али узимајући у обзир и специфичности BIP пројекта за који је расписан овај конкурс. Уговором између координатора и партнерских институција које реализују наведени BIP значајно је сужена област из које могу да потекну кандидати и у великој мери дефинисан профил учесника, па ће у овом случају бити примењени критеријуми као што следи.
1. Основни критеријуми за селекцију студената биће успех у току студија и познавање енглеског језика. Кандидати ће бити рангирани према броју остварених бодова, а укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу просечне оцене током студирања и познавања енглеског језика.
Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50. Познавање енглеског језика вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који имају већи број завршених година студија и који приложе садржајнију биографију.
2. Основни критеријуми за селекцију наставника биће искуство у настави и значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета.
Искуство у настави бодују се у распону од 0 до 10 бодова у зависности од научно-наставног звања и година радног стажа. Значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова, а процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата (руковођење и функције, награде и признања, допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима). У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати са дужим радним искуством.
Одлучивање, жалбе и номинација кандидата
1. Службеник на пословима међународне сарадње и Еразмус+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве не узимају се у разматрање и бивају одбачене, док пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса бивају одбијене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.
2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.
3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академског и административног координатора мобилности на Педагошком факултету Универзитета у Нишу.
4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, у штампаној форми или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
5. Коначну одлуку о избору кандидата, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата. Ректор задржава право да накнадно изврши измену одлуке, односно да прошири или скрати листу изaбраних кандидата у зависности од потреба BIP-а.
6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава координатора BIP-а о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата.