hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
уторак, 07 мај 2024 12:29

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност наставника у оквиру програма ЕRASMUS+ КА171

(International Credit Mobility - ICM)

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава број 2022-1-RS01-KA171-HED-000078197 и 2023-1-RS01-KA171-HED-000141384 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс је отворен до 5. јуна 2024. године у 12:00, а могу се пријавити наставници факултета Универзитета у Нишу у областима наведеним у наставку конкурса. Извођење наставе може se комбиновати са стручним усавршавањем (Staff Mobility for Training – STT). Мобилности које буду одобрене по овом конкурсу могу бити спроведене у периоду од средине јуна 2024. до краја јуна 2025. године.

Активност држања наставе омогућава наставницима Универзитета у Нишу да изводе наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија обухваћеној међуинституционалним уговором. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средстава програма Erasmus+ за финансирање мобилности у сврху рада на научним пројектима или учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Трајање мобилности - Према правилима програма Erasmus+ КА171, трајање финансиране мобилности наставног особља је ограничено на најмање 5, а највише 60 радних дана, али је, у складу са поменутим уговорима, трајање финансиране мобилности наставног особља Универзитета у Нишу фиксирано на 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (по 1 дан пре почетка и по завршетку активности).

Обавезе учесника - Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху извођења наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно. Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно.

Расположивост

  1. Албанија – 1 (једна) мобилност:
  • Једна мобилност наставника у сврху извођења наставе на Универзитету „Ismail Qemali“ у Валони (https://univlora.edu.al/en/) . Области размене: Енглески језик и књижевност, Информационо-комуникационе технологије.
  1. Грузија - 2 (две) мобилности:
  • Две мобилности за извођење наставе на Европском универзитету у Тбилисију (https://eu.edu.ge/en). Области размене: медицина, стоматологија, правне науке, пословна администрација, финансије и банкарство.

Услови учешћа на конкурсу, документација, критеријуми, одлучивање и жалбе

Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, неопходна документација, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације које су од значаја само за учеснике овог конкурса.

Саставни део овог конкурса је прилог, доступан за преузимање у виду архиве под називом Prilog uz konkurs КА171 – nastavnici, у коме се налазе детаљне информације од значаја за учеснике овог конкурса (услови учешћа, упутство за припрему документације, списак неопходних докумената, подаци о контакт особама и координаторима, критеријуми за избор кандидата, надокнада трошкова за лица са инвалидитетом), као и комплет неопходних формулара за дату категорију учесника.

Учесници конкурса су обавезни да преузму и распакују одговарајући прилог, да пажљиво проуче сва упутства и обавештења у приложеним документима, као и да уредно попуне и потпишу одговарајуће формуларе и/или прикупе тражене потписе одговорних лица са печатом институције.

 

Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса и прилога, као и да се придржавају упутства за припрему и слање пријавне документације.

2. Кандидати треба да проуче горе наведену расположивост мобилности на ВШ институцијама из наведених земаља са којима Универзитет у Нишу има потписане КА171 међуинституционалне уговоре и определе се за једну институцију на којој желе да спроведу своју мобилност у периоду који је предвиђен конкурсом.

3. Пријава мора да садржи комплетну документацију у складу са списком из одговарајућег прилога.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације. Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу (подаци о координаторима су дати у прилогу). Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 5. јун 2024. године до 12:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са правилима програма и раније наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, индивидуална подршка за наставно особље износи 180 € дневно, при чему се финансирају 5 радних дана и највише 2 додатна дана за путовање, по 1 дан пре и после активности. За учеснике је обезбеђена и једнократна надокнада трошкова превоза, која за мобилносту у Грузији износи 275 €, а за мобилност у Албанији 180 €.

- Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у Републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана се не плаћа, између осталог, и на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна се односи и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Erasmus+. Неопорезиви износ накнаде трошкова боравка се сваке године усклађује са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години, а најновијим усклађивањем у фебруару 2024. је повећан на 137.941,00 динара. Накнаде трошкова боравка изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%, а по истој стопи опорезује се и накнаде трошкова превоза без обзира на износ.

- Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

- Здравствено осигурање студената, наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA171. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве у складу са критеријумима из прилога, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе за мобилност на свим факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.

5. Институционални координатор и/или службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.