hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
уторак, 13 јун 2023 14:16

Обавештење о упису у школску 2023/2024. годину

Обавештавамо све заинтересоване будуће студенте да Универзитет у Нишу, одмах по објављивању Одлуке Владе о броју студената који се финансирају из буџета на студијским програмима основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија за школску 2023/24. годину, планира објављивање Заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија на факултетима Универзитета у Нишу за школску 2023/2024. годину.

ОПШТИ УСЛОВИ

1. Високошколске установе ће утврдити број студената за упис у прву годину студијских програма основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија на факултетима Универзитета у Нишу за школску 2023/2024. годину по студијским програмима у оквиру броја студената који се финансирају из буџета, који је утврдила Влада својим Одлукама о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија и интегрисаних академских студија за универзитете и факултете чији је оснивач Република за школску 2023/2024. годину и одлукама Сената Универзитета у Нишу којима се утврђује број студената који ће се самофинасирати на основним академским, интегрисаним академским и основним струковним студијама , односно у оквиру укупног броја студената одобреног у дозволи за рад високошколске установе на основу члана 52. Закона о високом образовању.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

2. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама може се уписати лице са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

Изузетно, под условима одређеним статутом високошколске установе, право на високо образовање има и лице без стеченог средњег образовања које конкурише за упис на студијске програме из уметничких области.

3. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама могу се уписати и кандидати који су завршили међународно признату матуру (International Baccalaurate Diploma Programme) и др.

4. Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности ако је полагање таквог испита предвиђено овим конкурсом. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању, у струци за коју кандидат конкурише.

Кандидат је дужан да полаже све испите предвиђене овим конкурсом, за високошколску установу за коју конкурише.

Кандидати који конкуришу за упис на високошколске установе из поља уметности обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности. Под положеним испитом за проверу склоности и способности подразумева се постизање броја бодова изнад прага који утврђују високошколске установе из поља уметности појединачно.

5. Кандидат који има положену општу матуру, по правилу, не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату се вреднују резултати опште матуре.

6. Сродне високошколске установе могу утврдити заједничке или јединствене програме пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, и одржати заједнички пријемни испит или испит за проверу склоности и способности, уколико је то овим Конкурсом утврђено.

7. Избор кандидата за упис у прву годину основних студија и интегрисаних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту односно испиту за проверу сколоности и способности и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

8. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи, приликом конкурисања на високошколске установе из поља уметности, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. По овом основу кандидат може стећи на високошколским установама из поља уметности најмање 8, а највише 20 бодова.

Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.

9. На пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, кандидат може стећи од 0 до 60 бодова, односно од 0 до 80 бодова на Факултету уметности. Кандидат је положио пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту оствари најмање 14 бодова.

10. Високошколска установа утврђује прелиминарну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.

11. Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се финансира из буџета и ако оствари више од 50 бодова.

12. Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се сами финансирају и ако оствари најмање 30 бодова.

13. Изузетно од става 9., кандидат је положио пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности и стекао право на рангирање ради уписа:

- на Медицинском факултету у Нишу, на акредитованим студијским програмима интегрисаних студија медицине, стоматологије и фармације ако је остварио најмање 31 бод на пријемном испиту и

- на Факултету уметности у Нишу, ако је остварио најмање 44 бода на испиту за проверу склоности и способности.

14. Кандидат може поднети приговор на регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на факултету. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

15. Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, високошколска установа утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом на огласној табли и интернет страници факултета. Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.

16. Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, високошколска установа ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

17. Високошколске установе могу уписати студенте у статусу студената чије се студије финансирају из буџета највише до броја утврђеног Одлуком Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије, за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години.

Одлуком Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број __/23) о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години утврђен је и број студената који ће се финансирати из буџета Републике Србије у оквиру афирмативних мера:

 1. особа са ивалидитетом;
 2. припадника ромске националности;
 3. држављана Републике Србије који су у школској 2022/2023. години завршили средњу школу у иностранству.

            У оквиру непопуњеног утврђеног броја студената чије се студије финансирају из буџета за одређени студијски програм, високошколска установа може на тај програм уписати студенте који су се квалификовали за упис на студије у статусу студента који сам финансира студије.

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује: број основних буџетских места, број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама у складу са Одлуком Владе и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од броја студената из дозволе за рад, високошколске установе.

 

РОКОВИ:

Први конкурсни рок траје од 19. јуна до 15. јула 2023. године и то:

- пријављивање кандидата: 19, 20, 21, 22, 23. и 24. јуна 2023. године;
- полагање пријемних испита: од 26.  до 30. јуна 2023. године, према распореду објављеном на високошколској установи;
- упис кандидата траје до 14. јула 2023. године.

Факултети достављају Универзитету Извештај о броју уписаних студената по студијским програмима и броју слободних места за други уписни рок, Извештај о броју уписаних студената у оквиру спровођења афирмативних мера и Коначне ранг-листе по студијским програмима, најкасније до 20. јула 2023. године до 12. часова.

Други конкурсни рок високошколске установе ће огласити најкасније до 31. јула 2023. године.

Други конкурсни рок траје од 31. августа до 15. септембра 2023. године и то:

- пријављивање кандидата 31. августа 1. и 2. септембра 2023. године,
- полагање пријемних испита 4, 5. и 6. септембра 2023. године, према распореду објављеном на високошколској установи,
- упис кандидата траје до 15. септембра 2023. године.

Факултети достављају Универзитету Извештај о броју уписаних студената по студијским програмима и броју слободних места, Извештај о броју уписаних студената у оквиру спровођења афирмативних мера и Коначне ранг-листе по студијским програмима, најкасније до 20. септембра 2023. године до 12. часова.

Датуме полагања пријемних испита, објављивања ранг-листе, термина жалбе, коначне ранг-листе и уписа кандидата одредиће свака високошколска установа у оквиру горе поменутих термина.

Факултети су у обавези да приложена докумета користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ УПИСА:

Упис лица са инвалидитетом

            Упис лица са инвалидитетом применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, који је у саставу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину, достављеног високошколским установама.

У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години, могу бити уписани кандидати:

- корисници колица или лица која се отежано крећу,

- са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),

- са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),

- који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…),

- који имају тешкоће у говору,

- са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и

- са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и један од следећих докумената:

 • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
 • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
 • Мишљење Интерресорне комисије.
 • Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету). Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, кандидати који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг-листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру. Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Упис припадника ромске националне мањине

            Упис припадника Ромске националне мањине спроводи се у складу са Програмом афирмативне мере уписа припадника Ромске националне мањине, који је у саставу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србијa за школску 2023/2024. годину достављеног високошколским установама.

Кандидати који желе да ушколској 2023/2024. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србијa на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије прилажу високошколској установи и следећа документа:

 • Изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве објављен на интернет страници високошколске установе);
 • Препоруку Националног савета ромске нацоиналне мањине (модел препоруке објављен на интернет страници високошколске установе);

После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, кандидати који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг-листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру. Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Упис држављана Републике Србије који су у школској 2022/2023. години средњу школу завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је у школској 2022/2023. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог студијског програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације ( у даљем тексту: ималац стране средњошколске исправе).

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2022/2023. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Држављанин Републике Србије из предходног става, може се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе Републике Србије за ту категорију кандидата.

Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити у првом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаoца стране средњошколске исправе који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци Владе Републике Србије, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија условно уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припаднк српске националне мањине из суседне земаље у школској 2023/2024. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.

Суседне земље у смислу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србије за школску 2023/2024. годину достављеног високошколским установама су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом подношења високошколској установи пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет станици.

Упис лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању

Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција, односно архивска грађа о томе уништена или нестала, уместо те јавне исправе, подноси решење о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси општински суд у ванпарничном поступку у складу са чланом 84. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 55/13, 101/17 и 27/18-др закон и 6/20).

Упис страних држављана

            Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као држављани Републике Србије.

            Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила

            Страни држављани у статусу миграната/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под истим условима као држављани Републике Србије.

Пријављивање и упис студената

Пријављивње и упис кандидата у прву годину студија, одвијаће се према одредбама Конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2023/2024. годину, према динамици и конкурсним роковима утврђеним у конкурсу који свака високошколска установа објављује на својој интернет страници.

            Одлука о евентуалном ослобађању или умањењу школарине за студента који се упише у прву годину студија у статусу студента који сам финансира студије, у искључивој је надлежности високошколске установе.

            Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:

- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;

-да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената, у оквиру квоте, може да оствари студент који је положио пријемни испит.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална докумета, а уз пријавни лист предају доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности и фотокопије:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и
 • очитану биометријску личну карту.

2. За полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности и за друге трошкове које има високошколска установа у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду на текући високошколске установе у износу који иста одреди.

3. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош.

4. Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • оверене фотокопије докумената из тачке 1, осим очитане биометријске личне карте,

- два обрасца ШВ-20,
- индекс,
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см и једну формата 2,5 х 2 и
- доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.

5. Фотокопијe докумената кандидата који нису стекли право уписа се не враћају.

         ФАКУЛТЕТИ:

*Уписне квоте по факултетима у тексту који следи исказане су на основу броја буџетских студената у школској 2022/2023. години, Одлуке Сената о утврђивању броја студената који се сами финансирају за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних студија који се организују на факултетима Универзитета у Нишу за школску 2023/2024. годину и Мишљења Сената Универзитета у Нишу о броју студената који се финансирају из буџета за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних студија који се организују на факултетима Универзитета у Нишу за школску 2023/2024. годину.

 Обавештење о посебним условима уписа по факултетима преузмите овде.