hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Факултет заштите на раду - Инжињерство заштите животне средине - МАС

Студијски програм - Инжењерство заштите животне средине

Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Диплома/титула - Мастер инжењер заштите животне средине
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

 

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ


Сврха студијског програма мастер академских студија Инжењерство заштите животне средине је образовање мастер инжењера заштите животне средине за рад у складу са потребама друштва и за даље академско усавршавање у складу са савременим захтевима безбедности животне средине и одрживог развоја у будућности.

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у решавању проблема заштите и унапређења животне средине те стицање знања и развој компетенција за менаџмент квалитетом животне средине.

Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних вештина за:
•    анализу утицаја технолошких процеса на стање и процесе у животној средини и примену мера заштите за смањење ризика утицаја на животну средину;
•    заштиту од буке у животној средини;
•    решавање проблема животне средине градских насеља;
•    примену и развој концепта управљања пројектима у заштити  животне средине;
•    идентификацију недостатака и процену могућности унапређења индустријских производа са аспекта заштите животне средине, енергетске ефикасности и употребе секундарних сировина;
•    стицање знања о енергетској ефикасности, ресурсима и методама коришћења обновљивих извора енергије;
•    процену утицаја електромагнетног зрачења на човека и примену мера заштите;
•    управљање заштитом животне средине, мониторинг и контролу квалитета животне средине;
•    примену информационих система у заштити животне средине;
•    развој и примену политика и стратегија одрживог развоја и заштите животне средине;
•    стицање знања о штетним агенсима у животној средини, токсичним ефектима  хемијских супстанци и стратегијама за борбу против њиховог штетног дејства;
•    стицање знања о основним карактеристикама системског инжењерства и о моделима и методима одлучивања и оцене ефективности;
•    критичко сагледавање актуелних проблема заштите животне средине и особености њиховог истраживања и решавања;
•    иновационе активности и тимски рад;
•    управљање и развој људских ресурса у заштити животне средине,
•    перманентно образовање и развој система знања у области одрживог развоја и заштите животне средине.

Савладавањем студијског  програма студент стиче професионалну компетенцију за:
•    oцену еколошког ризика;
•    израду локалних стратегија одрживог развоја и заштите животне средине;
•    спровођење процедуре процене утицаја на животну средину и израду студија о процени утицаја и стратешкој процени утицаја;
•    израду студија о процени ризика од опасних материја;
•    израду планова и програма превенције удеса од опасних материја,  санације и отклањања последица;
•    спровођење процедуре интегрисане превенције и контроле загађења, израду документације о интегрисаној дозволи;
•    оцену ефикасности и ефективности процеса, опреме и уређаја у односу на испуњеност мeра заштите животне средине;
•    пројектовање система, израду и реализовање планова и програма мониторинга заштите животне средине;
•    израду и ажурирање катастра стања и загађивача животне средине;
•    припрему извештаја и извештавање о стању животне средине;
•    реализовање процедура менаџмента отпадом и опасним материјама;
•    успостављање  и развој интегрисаног система менаџмента;
•    надзор у области заштите животне средине;
•    организовање заштите животне средине у пословном систему;
•    образовање и управљање знањем за заштиту животне средине;
•    управљање пројектима и иновацијама у систему заштите животне средине;
•    развој метрике и метода за процену ефективности система заштите животне средине;
•    примену информационих технологија у инжењерству заштите животне средине.

 

ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА

Након завршеног студијског програма мастер академских студија студент стиче академско звање – мастер инжењер заштите животне средине. Мастер инжењери заштите животне средине су оспособљени за укључивање у специјалистичке и докторске академске студије из истих или сродних области студија.

Стечени стручни назив пружа професионалне могућности запошљавања код свих правних субјеката и предузетника за обављање послова израде локалних стратегија и осталих акционих докумената у области заштите животне средине, израду студија процене утицаја и стратешких процена утицаја на животну средину, организовање заштите животне средине у пословном систему, управљање пројектима у области заштите животне средине, као и могућност запошљавања у институтима и агенцијама које се баве пословима заштите животне средине, локалној и републичкој администрацији.

 

Погледајте више детаља о факултету: Факултет заштите на раду