hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Факултет заштите на раду у Нишу – Инжењерство заштите животне средине - ДАС

Студијски програм - Инжењерство заштите животне средине


Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Диплома/титула – Доктор наука -  инжењерство заштите животне средине
Ниво студија - Докторске академске студије
Број ЕСПБ бодова - 180

 

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ


Сврха студијског програма докторских академских студија Инжењерство заштите животне средине је образовање доктора наука у области инжењерства заштите животне средине за:
•    Развој и повезивање фундаменталних и примењених научних дисциплина заштите животне средине  у интер и мултидисциплинарном контексту и савременим научно истраживачким трендовима у свету. Крајња интенција је унапређивање теорије и праксе заштите животне средине на свим нивоима од појединца, организације, локалне заједнице до друштва у целини у контексту концепције и стратегије одрживог развоја.
•    Развој компетенција за самостална, научно и друштвено релевантна истраживања и примену истих у пракси заштите животне средине и креирању одрживих решења.
•    Квалификовање стручњака са највишом научном културом која захтева способности критичког мишљења и анализу, креативност, оригиналност, инвентивност и иновативност у различитим сферама професионалног деловања.

Основни циљеви студијског програма су:
•    Оспособљавање за критичко анализирање и истраживање домена, моћи и одговорности науке и праксе заштите животне средине у реализацији концепције и стратегије одрживог развоја.
•    Развијање научних сазнања, способности и академских вештина за интер и мултидисциплинарни приступ, критичко преиспитивање и на савременим парадигмама засновано изучавање фундаменталних проблема наука о заштити животне средине и кључних питања праксе заштите животне средине.
•    Развијање критичког мишљења и акционе рефлексије потребне за развој, концептуализацију и реализацију политике и стратегија заштите животне средине и образовних интервенција у друштвени, привредни, еколошки  и образовни контекст у Србији и критички приступ могућностима имплементације савремених светских достигнућа теорије и праксе заштите животне средине у националном контексту.
•    Оспособљавање за самостално организовање, вођење и реализацију научних истраживања, укључивање у националне и међународне пројекте и компетентно саопштавање резултата истраживања.
•    Развијање способности за повезивање, унапређивање и усавршавање знања стечених на основним и мастер студијама и развијање свести о потреби доживотног учења и  континуираног професионалног развоја.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције:
•    темељно познавање и разумевање инжењерства заштите животне средине;
•    способност решавања проблема употребом научних метода;
•    повезивање основних знања из различитих области и њихова примена у инжењерству заштите животне средине;
•    способност праћења савремених достигнућа у струци;
•    развој вештина и спретности у употреби знања у заштити природних и културних вредности;
•    употреба информационо-комуникационих технологија;
•    способност за рад у мултидисциплинарним тимовима.  


Програм докторских студија омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:
•    разумеју и користе савремена знања из области инжењерства заштите животне средине;
•    организују и остварују иновативна, развојна и научна истраживања;
•    верификују резултате кроз патенте и нова техничка решења;
•    самостално решавају теоријске и практичне проблеме у области инжењерства заштите животне средине;
•    развијају нове технологије и поступке у области заштите ваздуха, воде, земљишта;
•    критички мисле, делују креативно и независно;
•    поштују принципе етичког кодекса и добре научне праксе;
•    комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких  резултата на научним конференцијама и да  научно-истраживачке  резултате објављују у научним часописима;
•    дају допринос развоју научне дисциплине – инжењерство заштите животне средине и науке уопште кроз критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја;
•    промовишу техничко-технолошки напредак, одрживи развој и културу заштите животне средине у академском и професионалном окружењу.


ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА


Након завршеног студијског програма докторских академских студија студент стиче научно звање – доктор наука - инжењерство заштите животне средине.

Стечени научни назив пружа професионалне могућности укључивања у рад научноистраживачких организација за спровођење научноистраживачких активности  у области инжењерства заштите животне средине, као и могућност запошљавања у установама високог образовања за обављање образовних и научноистраживачких послова.

Погледајте више детаља о факултету: Факултет заштите на раду