hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Педагошки факултет у Врању – Техника и информатика - ИАС

Студијски програм – Техника и информатика


Научно поље – ИМТ
Научна област – Двопредметне студије
Диплома/титула – Мастер професор технике и информатике
Ниво студија – Интегрисане академске студије
Број ЕСПБ бодова – 300

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ

Циљ студијског програма Образовање мастер професора технике и информатике односи се на образовање и професионално оспособљавање студената – будућих наставника, за адекватно обављање свог позива. То значи да будући наставник треба да поседује, поред општег, специфично стручно, педагошко и методичко знање, одговарајуће способности и вештине, као и низ вредносних, позитивних, општељудских особина и особина карактеристичних за онога ко подучава. Усклађен је са предвиђеном сврхом, као и модерним европским концептима образовања.  

Циљ студијског програма јесте да будући наставници:

 • знају научне дисциплине којима припада предмет техника и информатика (овладавање системима концепата и теорија о технолошким системима, производњи, техници, информатици и информационим технологијама), разумеју садржаје наставних предмета и буду оспособљени за дидактичко-методичко обликовање садржаја наставе, самостално планирање наставе и њену реализацију;
 • поседују стручност у педагошком, психолошком и методичком домену наставничког позива, као и одговарајуће организационе и социјалне способности;
 • познају методологију истраживања у настави и буду оспособљени за истраживачки рад у посебним техничко-технолошким и информатичким подручјима, као и да добијене резултате користе за унапређивање праксе;
 • развијају различите методе за стицање професионалних компетенција као и за даље усавршавање као основе професионалног и/или научног развоја;
 • подржавају и стимулишу целокупни развој личности ученика, уважавају њихове индивидуалне способности и разлике, као и основне принципе инклузије, мултикултурализма и антидискриминације;
 • у свом васпитно-образовном раду примењују различите начине мотивисања ученика и буду оспособљени за континуирано вредновање њиховог рада и постигнућа;
 • буду оспособљени за тимски рад, конструктивну и професионалну комуникацију и сарадњу са ученицима и партнерима у васпитно-образовном раду;
 • буду у стању да самостално решавају проблеме и доносе одлуке, критички процењују резултате свога рада, схвате значај целоживотног образовања и професионалног усавршавања за унапређивање васпитно-образовног процеса;
 • поседују одређене личне особине као што су аутономност, иницијативност, посвећеност позиву, отвореност за сарадњу, креативност и амбициозност и развијају свесност и одговорност у раду и приликом вредновања његових ефеката.  


ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА – ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА

 

У складу са Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, као и са степеном развијености техничког и информатичког подручја у оквиру различитих технологија, мастер професор технике и информатике након завршених студија треба да:

 • познаје систем, принципе, циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања и уме да, уз њихово уважавање, самостално планира, реализује и врши евалуацију наставе;
 • формира и критички анализира систем сложених теоријских и практичних, фактографских, концептуалних, процедуралних и метакогнитивних знања и вештина у области технике и информатике: приказује и објашњава производне процесе и технолошке системе, тумачи социјалне и еколошке ефекте управљања у техничко-технолошком подручју као и ефекте човековог рада у индустријским системима; систематски уређује стечена знања и уме да их дидактичко-методички обликује у складу са знањима и потребама ученика;
 • користи различите софтверске апликације; познаје процедуралне и објектно-орјентисане програмске језике, самостално креира софтверска решења; креира и употребљава мултимедијалне садржаје; креира и одржава мање базе података и web странице и примењује одговарајуће поступке у дидактичко-методичкој реализацији ових садржаја;
 • познаје интелектуалне, физичке, социјалне, емоционалне и друге индивидуалне карактеристике и разлике између ученика и прилагођава наставни процес и педагошке активности њиховим индивидуалним способностима и потребама;  
 • препознаје истраживачке проблеме у различитим технолошким системима и радним процесима које представља ученицима и користи резултате истраживања за унапређивање праксе;
 • креативно примењује једноставне технике и производне и информационе технологије  у наставном процесу у раду са ученицима;
 • усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;
 • планира и управља процесима наставе и учења подстичући функционалне стилове и стратегије учења, програмира садржаје наставе и наставни рад;
 • разуме и планира социјалну интеракцију у наставним и ваннаставним активностима и користи технике успешне комуникације, укључујући и могућности ИКТ;
 • интердисциплинарно приступа анализи проблема (наставе и/или технике и информатике укљученим у наставу) и њиховом решавању;
 • користи један страни језик за унапређивање знања у предметној области и педагошким подручјима;
 • прати и евалуира сопствену праксу, оспособљен је за евалуацију и критичку рефлексију и у складу са тим врши селекцију и планира своје професионално усавршавање.