hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Fakultet zaštite na radu


Glavni ciljevi i aktivnosti

Delatnost Laboratorije za buku i vibracije čine sledeće aktivnosti:
a. Realizacija dela nastavnog procesa iz predmeta koji obrađuju buku i vibracije u radnoj i životnoj sredini na različitim studijskim programima i na svim nivoima studija;
b. Naučno-istraživački rad;
c. Izdavaštvo;
d. Organizacija naučnih skupova i
e. Pružanje usluga trećim licima.

Uspešan naučno-istraživački rad u Laboratoriji za buku i vibracije se potvrđuje realizacijom naučnoistraživačkih projekata, publikovanjem brojnih naučnih i stručnih radova u istaknutim domaćim i međunarodnim časopisima, izradom magistarskih teza i doktorskih disertacija, patentima i tehničkim rešenjima iz oblasti:
• Buke u životnoj sredini;
• Buke u radnoj sredini;
• Mapiranja buke i izrada strateških karata buke;
• Buke motornih vozila;
• Akustičke aktivnosti izvora buke;
• Građevinske akustike;
• Prostorne akustike;
• Monitoringa i dijagnostike stanja mašinskih sistema;
• Uticaja buke i vibracija na čoveka;
• Vibracija koje se prenose na ljudsko telo;
• Pasivne i aktivne kontrole buke i vibracija.

Rezultate izdavačke delatnosti Laboratorije za buku i vibracije u prethodnom periodu predstavljaju udžbenici i pomoćni udžbenici iz predmeta koji se na Fakultetu zaštite na radu u Nišu bave materijom buke i vibracija (2 udženika I 2 pomoćna udžbenika). Laboratorija za buku i vibracije je organizator međunarodne konferencije „Buka i vibracije“, koja se tradicionalno održava svake druge godine počev od 1978. godine.

Laboratorija za buku i vibracije je i suorganizator naučnog skupa “Acoustics and Vibration of Mechanical Structures” koji se održava svake druge godine u Rumuniji, u organizaciji Laboratorije za akustiku i vibracije Politehničkog univerziteta u Temišvaru.

Osoblje

1. Dr Dragan Cvetković, red. prof.
2. Dr Momir Praščević, red. prof.
3. Dr Darko Mihajlov, doc.
4. Dr Dejan Vasović, doc.
5. Mr Mladena Lukić

biografije osoblja

Ključne reči

Buka u životnoj sredini, buka u radnoj sredini, akustika, zvučna izolacija, monitoring buke i vibracija, zaštita od buke i vibracija, kontrola buke i vibracija, vibrodijagnostika, održavanje tehničkih sistema

Ostvareni rezultati

• Realizovan jedan patent;
• Realizovana dva tehnička rešenja;
• Realizacija četiri nacionalna i četiri međunarodna konferencija;
• Objavljeno devet radova u časopisima sa impakt faktorom;
• Objavljeno više od 200 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na međunarodnim i nacionalnim konferencijama;
• Objavljena četiri unuverzitetska udžbenika;
• Organizacija 13 nacionalnih i međunarodnih konferencija “Buka i vibracije”;
• Realizovan veliki broj stručnih nalaza, elaborata, izveštaja i projekata u saradnji sa privredom
• Akreditacija od 2013. godine u oblasti akustičkih ispitivanja, uključujuči i buku izazvanu vibracijama.

Realizovani projekti

Nacionalni projekti:
Računarski podržan razvoj pneumatika, br. 231
Optimizacija oscilatorne udobnosti malih poljoprivrednih mašina, br. 285
Razvoj sredstava i metodologija za zaštitu od buke urbanih sredina, br. TR 37020
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža, br. III 43014

Međunarodni projekti:
Razvoj sistema za praćenje stanja mašinskih sistema na bazi stanja vibracija, CEP 73/2002
Razvoj i primena ekspertskog sistema za menadžment bukom u životnoj sredini, CEP 8/2003
Modifikacija kurikuluma nastavnog predmeta "Buka i vibracije", CDP+ 105/04
Modifikacija kurikuluma nastavnog predmeta "Buka u životnoj sredini ", CDP+ 105/04

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

Tehničko rešenje „Akustičko zoniranje teritorije grada Niša“, 2012, autori: M. Praščević, D. Cvetkovic, D. Mihajlov.
Tehničko rešenje „NAISS model za proračun nivoa emisije buke drumskog saobraćaja“, 2012, autori: M. Praščević, D. Cvetkovic, D. Mihajlov.

Istraživački resursi

Adapter za ispitivanje karakteristike vibro-izolacionih materijala, br.512,1991,439/88-П-439/88, autor: D. Cvetković

Istraživački resursi

VIŠEKANALNI ANALIZATOR ZVUKA I VIBRACIJA, TIP 3560-B, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/media/doc/bu0228.pdf
Upotreba:
• Analiza signala i sistema”;
• Prikupljanje podataka u vremenu;
• Opšta merenja buke i vibracija;
• Osnovna i napredna akustika;

Karakteristike:
• Pet ulaza, jedan izlaz;
• Dinamički opseg od 160 dB;
• Automatska detekcija hardvera i pretvarača;
• Detekcija preopterećenja;
• LAN interfejs;

TERMINAL ZA MONITORING BUKE, TIP 3639-B, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska (2 kom.) https://www.bksv.com/en/products/environment-management/noise-and-vibration-monitoring-terminals/noise-monitoring-terminal-family-3639
Upotreba:
• Permanentni kontinualni monitoring buke u životnoj sredini bez prisustva merioca;
• Pouzdano i precizno merenje, snimanje, obrada, memorisanje i prenos podataka o buci; Karakteristike:
• Dinamički opseg od 120 dB;
• CIC kalibracija;
• 24/7 nezavisno merenje na otvorenom prostoru;
• LAN, WLAN, 3G, 4G komunikacija;
• Daljinski kontrolisan rad;
• Dodatna obrada podataka;

METEOROLOŠKA STANICA, TIP WXT520, proizvođač: Vaisala, Finska https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/M210906EN-C.pdf
Upotreba:
• Merenje 6 meteoroloških parametara: o temperatura vazduha, o relativna vlažnost, o atmosferski pritisak, o brzina strujanja vetra, o pravac strujanja vetra, o količina padavina.

Karakteristike:
• Opseg merenja: o temperatura vazduha: -52 – 60C, o relativna vlažnost: 0– 100C, o atmosferski pritisak: 600– 1100 hPa, o brzina strujanja vetra: 0 – 60 m/s, o pravac strujanja vetra: 0 – 360, o količina padavina: 0 – 200 mm/h.

MERILO NIVOA ZVUKA, TIP 2250, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/sound-and-vibration-meters/sound-level-meters-and-vibration-meters/Type-2250-S

Upotreba:
• Monitoring i ocena buke u životnoj sredini;
• Ocena buke u radnoj sredini;
• Kontrola kvaliteta proizvoda;
• Analiza u realnom vremenu u oktavnim i tercnim opsezima;
• FFT analiza zvuka;
• Tonalna ocena korišćenjem tercne i FFT metode;
• Merenje glasnosti;
• Analiza vremenske istorije za širokopojasne parametre i spektre;
• Dokumentcija merenja korišćenjem tekstualnih i glasovnih zabeleški;
• Dokumentacija merenja snimanjem zvuka;

Karakteristike: • Dinamički opseg veći od 120 dB; • Širokopojansni linerani frekvencijski opseg od 3 Hz do 20 kHz; • Oktavna analiza sa centralnim frekvencijama od 8 Hz do 16 kHz; • Tercna analiza sa centralnim frekvencijama od 6.3 Hz do 20 kHz; • Prikupljanje širopojasnih i spektralnih podataka; • Simultana frekvencijska ponderizacija A/B, C i Z; • Simultana vremenska ponderizacija F, S i I;

MERILO NIVOA ZVUKA, TIP 2260, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/media/doc/bp1750.pdf
Upotreba:
• Monitoring i ocena buke u životnoj sredini;
• Ocena buke u radnoj sredini;
• Detaljna oktavna i tercna analiza;

Karakteristike: • Dinamički opseg od 80 dB; • Širokopojansni linerani frekvencijski opseg od 3 Hz do 20 kHz; • Oktavna analiza sa centralnim frekvencijama od 8 Hz do 16 kHz; • Tercna analiza sa centralnim frekvencijama od 6.3 Hz do 20 kHz; • Prikupljanje širopojasnih i spektralnih podataka; • Simultana frekvencijska ponderizacija A/B, C i Z; • Simultana vremenska ponderizacija F, S i I;

ANALIZATOR VIBRACIJA KOJE DELUJU NA ČOVEKA, TIP 4447, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/media/doc/bp2147.pdf
Upotreba:
• Merenje vibracija koje deluju preko sistema šaka-ruka;
• Merenje vibracija koje deluju preko celog tela;
• Ocena izloženosti vibracijima;
• Merenje SEAT faktora; Karakteristike:
• RMS, MTVV, VDV i Peak merenje sa intervalom od 1 s;
• Kapacitet prikupljanja podataka od nekoliko sati;
• Troaksijalna merenja, merenja u jednoj osi i 3+1 merenja;
• Merenje i prikazivanje parametara definisanih EU direktovom 2002/44/EC;
• Simultano prikazivanje vibracija u pravcu x-, y- i z-ose, kao i ukupne vrednosti vibracija;
• Uključen PC softver za prenos i izračunavanje podataka na računaru;

DATA COLLECTOR, TIP 2526, proizvođač: Brüel &Kjær Vibro, Danska https://www.environmental-expert.com/products/model-2526-data-collector-system-154110
Upotreba:
• Praćenje stanja vibracija mašinskih sistema;
• Balansiranje rotacionih delova mašinskih struktura;

Softver: PULSE LabShop FFT&CPB analiza, tip 7700, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/PULSE-analysis-software/general-purpose-analysis-software/real-time-signal-analysis-software/1n-octave-and-fft-7700
Upotreba:
• Analiza zvuka i vibracija u realnom vremenu sa širinom opsega od 1/n;
• FFT analiza zvuka i vibracija;
• Analiza ukupnih nivoa zvuka i vibracija;
• Cepstrum analiza;
• Analiza “waterfall” spektra;
• Detekcija harmonika i bočnih opsega;
• Izračunavanje vremena reverberacije prostorija;
Karakteristike: • FFT rezolucija do 6400 linija; • FFT analiza na 320 kanala do 25.66 Hz širine propusnog opsega; • Oktavna analiza sa centralnim frekvencijama od 8 Hz do 16 kHz; • Tercna analiza sa centralnim frekvencijama od 6.3 Hz do 20 kHz; • Prikupljanje širopojasnih i spektralnih podataka; • Simultana frekvencijska ponderizacija A/B, C i Z; • Simultana vremenska ponderizacija F, S i I;

Softver: Predictor-LimA, tip 7810, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/environment-management/environmental-noise-mapping-and-prediction/predictor-lima-7810
Upotreba: • Mapiranje, modeliranje, izračunavanje i predikcija buke;
• Izračunavanje buke za industrijske izvore, drumski i železnički saobraćaj;
• Akciono planiranje i ocena uticaja buke; Karakteristike:
• Tačno i intuitivno modeliranje buke za složene situacije;
• Analiza rezultata i scenarija “šta-ako”;
• Integracija u sistem menažmenta životnom sredinom, sistem menažmenta saobraćajem i GIS;
• “Reverse engineering”;
• Ispunjavanje zahteva Direktive 2002/49/EC;
• Ispunjava zahteve Direktive 2010/75/EU;

Softver: Acoustic Determination, tip 7816, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/environment-management/environmental-noise-mapping-and-prediction/acoustic-determinator-7816
Upotreba:
• Određivanje nivoa zvučne snage industrijskih izvora merenjem nivoa zvučnog pritiska;
• Dodatna obrada podataka o novou zvuka kroz usrednjavanje, sabiranje i oduzimanje na energetskoj osnovi;

Karakteristike: • Određivanje nivoa zvučne snage na osnovu nivoa zvučnog pritiska i nivoa rezidualne buke u skladu sa ISO 3744, ISO 3746 i ISO 8297; • Izvoz podataka u softver Predictor-LimA; • Uvoz podataka iz merila nivoa zvuka, uključujući tip 2250;

Softver: Measurement Partner, tip BZ 5503, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/sound-and-vibration-meters/post-processing-software/measurement-partner-suite-5503
Upotreba:
Softver za pregled i dodatnu obradu podataka o merenju buke sa merila nivoa zvuka, npr. tip 2250;
• Arhiviranje, pregled i izvoz podataka;
• Dodatna obrada i izvoz u druge formate;
• Online prikaz podataka, kao i daljinski pristup i kontrola rada merila nivoa zvuka;
• Analiza prisustva tonova i impulsa;
• Ocena tonova (analiza tercnih spektara);
• Ocena tonova (FFT analiza spektra);
• Konvertovanje tercnih u oktavne spektre;
• Konvertovanje FFT u tercne spektre.

Komercijalne usluge

Laboratorija za buku i vibracije pruža trećim licima usluge koje obuhvataju:
• Merenje i ocenu buke u radnoj i životnoj sredini,
• Monitoring nivoa buke u gradovima,
• Izradu strateških karata buke i akcionih planova,
• Projektovanje zaštite od buke i vibracija,
• Određivanje akustičkih karakteristika materijala,
• Određivanje akustičkih karakteristika izvora buke,
• Merenje i ocenu zvučne izolacije građevinskih konstrukcija,
• Monitoring vibracija i dijagnostiku stanja mašinskih sistema,
• Balansiranje rotacionih elemenata mašinskih sistema,
• Konsalting i edukciju iz delokruga delatnosti.

Laboratorija za buku i vibracije je od 2013. godine akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije za obalst akustička ispitivanja, uključujući buku izazvanu vibracijama. Laboratorija za buku i vibracije je od 2017. godine akreditovana za određivanje buke u životnoj sredini.

Kontakt

Rukovodilac Laboratorije za buku i vibracije, Dr Momir Praščević, red. prof. Fakultet zaštite na radu u Nišu
Ul. Čarnojevića 10a, 18 000 Niš
Tel. +381 18 529 747,
Fax. +381 18 529 748 Mob.
Tel. +381 63 114 25 35
E-mail:

Fakultet zaštite na radu


Glavni ciljevi i aktivnosti

- Istraživanje zagađenosti ambijentalnog vazduha i ocena kvaliteta vazduha,
- Istraživanje zagađenosti vazduha radne sredine,
- Istraživanje zagađivanja vazduha iz saobraćaja,
- Monitoring ambijentalnog vazduha u skladu sa propisima o zaštiti vazduha,
- Monitoring zagađemosti vazduha u akcidentnom ispuštanju veoma toksičnim materija,
- Istraživanje emisije lako-isparljivih toksičnih supstanci iz zemljišta, sa deponija otpada, iz močvara i sl.,
- Monitoring gasova staklene bašte u emisijama iz energetike, saobraćaja i teh. procesa.

Ključne reči

Kvalitet vazduha,

Merenje koncentracije zagađujućih supstanci, 

Monitoring ambijentalnog vazduha

Zagađenost vazduha radnih mesta.

Ostvareni rezultati

Osposobljenost  laboratorije za monitoring zagađenja ambijentalnog vazduha prema standardu 17025;

Osposobljenost  laboratorije za merenje zagađenosti vazduha radne sredine;

Formirana  laboratorijska linija za ispitivanja prečistača gasova od prašine i hemijskog zagađenja.

Realizovani projekti

Nacionalni projekti:

Razvoj sistema za ispitivanje prečistača otpadnih gasova - br. TR21010;
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža - III 43014;

Realizovani prototipovi

Realizovane doktorske disertacije:
„Distribuirani sistemi monitoringa i rizik od aerozagađenja, doktorska disertacija“; 2007. Viša Tasić
„Istraživanje polјa koncentracije aerozagađenja primenom generalisanog Gausovog disperzionog modela“;  2008 .Gršić Zoran.

Projekti:
Akcioni plan održivog energetskog razvoja grada Niša (Sustainable Energy Action Plan – SEAP Niš), 2014.
Podprojekat „Ekološka bezbednost Grada Niša,u okviru Strategije bezbednosti Grada Niša“, period realizacije 2009- 2010, Finansiran od strane: USAID.

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

Realizovana tehnička rešenja:

Web portal lokalni registar izvora zagađivanja (2013);
Laboratorijska linija za ispitivanje prečistača gasova (2012).

Istraživački resursi

- Airpointer® air quality monitoring station – Recordum, za merenje u ambijentalnom vazduhu: CO, SO2, NO/NO2, O3, PM10, PM2.5, - 2 kom.;

- DX-4000 portable FTIR gas analyzer – Gasmet Technologies, sa bibliotekom og 25 supstanci za merenje emisije iz energetskih I tehnoloških postrojenja;

- DX-4040 FTIR gas analyzer – Gasmet Technologies, sa bibliotekom og 75 supstanci, za erenje zagađenja u vazduhu radne i životne sredine;

- CEL-712 Microdust Pro Dust Monitor – Casella, za merenje prašine i radnoj i životnoj sredini;

- GC 955 BTEX analyser, za merenje zagađenja u ambijentalnom vazduhu;

- CG HP 5890 - 2 kom.;

- HPLC Varijan 9010; GC Perijan 101, portabl - prenosni hromatograf sa fotojonizacionim detektorom.

Softver:

DISPER 5.2, Air pollution dispersion modeling software, Canarina, Algoritmos Numericos s.l.u. DESCAR 3.2, Software for analisys prediction and desing of pollutant discharges into diverse water bodies, Canarina Algoritmos Numericos s.l.u.

link:http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/007-13-LabUKV.html

 

Komercijalne usluge

Upravlјanje kvalitetom vazduha:

1.Ispitivanja zagađenja u ambijentalnom vazduhu: automatski-stalni monitoring

Monitoring osnovnih zagađujućih supstanci u ambijentalnom vazduhu (imisionih koncentracija): SO2; SO; NOx,NO2, NO; O3; PM10; PM2,5; aromatičnih uglјovodonika itd.
Merenje metereoloških parametara - pravlјenje ruže zagađenja.
Ispitivanje zagađenosti ambijentalnog vazduha pri udesu postrojenja i uređaja sa opasnim materijama.
Utvrđivanje zaštitnih zona za evakuaciju lјudi u udesima postrojenja, uređaja i transportnih sredstava sa opasnim matrijama.

2.Ispitivanja zagađenja na izvorima emisije
Ispitivanje emisije iz energetskih izvora zagađivanja : SO2, SO, NOx, NO2,
Ispitivanje emisije iz tehnoloških izvora zagađivanja: amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih uglјovodonika, alkohola, estra, ketona … (50 komponenti).

3.Ispitivanja zagađenosti vazduha radnih prostora
Merenje zagađujućih supstanci u vazduhu radne sredine,…(75 supstanci) Merenje mikroklimatskih parametara radne sredine, Merenje koncentracija zapalјivih i eksplozivnih gasova i para u vazduhu zatvorenog prostora i slobodnom prostoru atmosfere.

4.Ispitivanja efikasnosti prečistača
Ispitivanje uređaja za nanošenje premaznih sredstava sa aspekta emisije para i aerosola u vazduhu radne sredine. Ispitivanje i analiza radnih parametara ventilacionih sistema.
Ispitivanje i određivanje radnih parametara prečistača gasova i para- stepena prečišćavanja

Izrada studija uticaja na životnu sredinu , Izveštaja o stanju bezbednosti postrojenja, Procenu ugroženosti teritorije od katastrofalnih događaja i sl.

Kontakt

Prof dr Nenad Živković, rukovodilac laboratorije,
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu
Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha,
ul. Čarnojevića 10a, 18000 Niš
Tel. +381 18 529 852; 063 104 25 98
Faks: +381 18 249 962
e-mail,

Prirodno matematički fakultet


Glavni ciljevi i aktivnosti

Laboratorija za Ćelijsku i tkivnu biologiju se bavi sledećim istraživanjima:

1.HPLC analizom prirodnih i sintetskih proizvoda
2. Ispitivanje antioksidativne aktivnosti prirodnih proizvoda
3. Ispitivanje sadržaja polifenola i flavonoida u prirodnim proizvodima
4. Priprema različitih biljnih ekstrakata
5. In vivo testovi na laboratorijskim životinjama prirodnih i sintetskih proizvoda
6. Kompletan postupak pravljenja trajnih histoloških preparata životinjskih tkiva
7. Ispitivanja biokompatibilnosti novosintetisanih biomaterijala
8. Analizom morfološke i anatomske strukture vegetativnih i reproduktivnih organa biljaka.
6. Strukturnim adaptacijama biljaka na morfološkom I anatomskom nivou.
7. Ekofiziološkom anatomijom biljaka

Osoblje

ISTRAŽIVAČKI TIM ZA ANIMALNU ĆELIJSKU I TKIVNU BIOLOGIJU

1. DR PERICA VASILJEVIĆ, vanredni profesor za užu naučnu oblast Eksperimentalna biologija i biotehnologija

2. DR LJUBIŠA ĐORĐEVIĆ, vanredni profesor za užu naučnu oblast Zoologija

3. ANDREA ŽABAR POPOVIĆ, istraživač saradnik, šef laboratorija na Departmanu za biologiju I ekologiju

4. MILENA ALEKSIĆ, istraživač pripravnik

5. VIŠNJA MADIĆ, istraživač pripravnik

6. JELENA CONIĆ, istraživač pripravnik

 

ISTRAŽIVAČKI TIM ZA BILJNU ĆELIJSKU I TKIVNU BIOLOGIJU

1. DR MARINA JUŠKOVIĆ, vanredni profesor za užu naučnu oblast Botanika

2. Tijana Micić, Ms biolog

biografije osobljaKljučne reči

Cell biology; histology; patobiology; Cell and Tissue Engineering;Cytotoxic,Genotoxic and Reproductive toxicology studies of Natural and Synthetic Products

Ostvareni rezultati

-Procena biokompatibilnosti biokompozita na bazi hidroksiapatita

-Procena reproduktivne toksičnosti pesticide

-identifikacija i biološka aktivnost biokativnih molekula iz lišajeva i biljaka

-morfo-anatomska diferencijacija vrsta roda Daphne

Realizovani projekti

2006- 2009. “Higher education reform of biological sciences (H.E.R.B.S.)” (CD JEP 40094))

Realizovani prototipovi

nema realizovanih prototipova

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

nema realizovanih patenta

Istraživački resursi

• Leica binokularni svetlosni mikroskop DM 2500 opremljen digitalnom kamerom Leica DFC 490 (https://www.leica-microsystems.com/products/light-microscopes/life-science-research/upright-microscopes/details/product/leica-dm2500/ )

• Leica Qwin Standard softver za obradu slike (https://www.leica-microsystems.com/company/news-events/news-details/article/leica-microsystems-launches-the-new-leica-qwin-software-suite-to-match-your-needs/News/detail/ )

• Leica aparat za kalupljenje tkiva i tečni paraffin EG 1150 H (http://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/embedding-center-modules-accessories/products/leica-eg1150-h/ )

• Leica hladna ploča za brzo hlađenje kalupa EG 1150 C (http://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/embedding-center-modules-accessories/products/leica-eg1150-c/ )
• Leica mikrotom RM 2125 RT (http://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/microtomes/products/leica-rm2125-rts/ )

• Leica vodeno kupatilo HI 1210 (http://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/microtome-accessories/products/leica-hi1210/ )

• Leica aparat za bojenje preparata ST 4040 (http://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/he-stainers-special-stainers-coverslippers/products/leica-st4040/ )

• Inkubator (do 60⁰C)

• Vakuum pumpa sa sistemom za filtriranje rastvarača za HPLC (http://www.boeco.com/artikelShow.php?ID=90 )

• Aparat za tečnu hromatografiju pod visokim pritiskom, HPLC, Agilent Technologies 1200 Series, sa softverom ChemStation 32 (Degasser, Autosampler, Binary Pump, DAD detector, uv-vis 190nm-1100nm, Column thermostat, RP SB C18 column 250mm x 4,6um) (http://photos.labwrench.com/equipmentManuals/6932-2434.pdf )

• UV-VIS spektrofotometar Shimadzu 1650 PC sa sofftverom UVProbe (http://www.speciation.net/Database/Instruments/Shimadzu-Europe/UV1650PC-;i1296 )

• Centrifuga Hettich Universal 32R sa tri izmenljiva rotora (http://www.geminibv.nl/labware/hettich-universal-32r-centrifuge, https://www.djblabcare.co.uk/djb/product/43/Centrifuges-UNIVERSAL_32R-Hettich_Universal_32R )

• Mikroskop, svetlosni, sa kamerom i softverom za analizu slike, proizvođač Motic (https://www.microscopeworld.com/p-1231-mw4-hd2-digital-biological-microscope.aspx )

• Vodeno kupatilo Memmert (https://www.memmert.com/products/water-and-oilbaths/waterbath/#!filters=%7B%7D )

• Analitička vaga na četiri decimale, Kern (https://www.kern-sohn.com/shop/en/laboratory-balances/analytical-balances/AES-C/AEJ-CM/ )

• Ph metar Hanna (http://2.imimg.com/data2/TO/BS/MY-3348354/hanna-2211-02-ph-mv-c-bench-meter-with-electrode-holder.pdf, https://hannainst.com/hi2211-ph-mv-benchtop-meter.html )

 

 


 

Komercijalne usluge

• Usluge rada i korišćenja HPLC aparata za kvalitativnu i kvantitavnu analizu određenih supstanci
• Usluge rada i korišćenja spektrofotometra
• Pravljenje trajnih histoloških preparata i njihova analiza (životinjska i ljudska tkiva)
• Pravljenje nativnih i trajnih mikroskopskih preparata i njihova analiza (biljna tkiva)
• Testovi citotoksičnosti (Tripan blue, Allium cepa test)
• Testiranje antioksidativnog potencijala i aktivnosti određenih supstanci.

Kontakt

Perica Vasiljević,
Univerzitet u Nišu,
Prirodno-matematički fakultet,
Departman za biologiju i ekologiju,
Višegradska 33, 18000 Niš
Telefon: 018/533-015
Fax:018/533-014
E-mail :

Prirodno matematički fakultet


Glavni ciljevi i aktivnosti

Laboratorija za Molekularnu biologiju i biotehnologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu se bavi sledećim istraživanjima:

1. ekspresijom genskih i epigenetskih markera primarnih i sekundarnih tumora glioblastoma (TP53, EGFR,MGMT,IDH1, itd),
2. toksikološkim i genotoksikološkim testiranjima bioaktivnih supstanci i nanomaterijala na modelu Drosophila melanogaster
3. ispitivanjem antioksidativnog i antiproliferativnog potencijala bioaktivnih supstanci izolovanih iz lišaja i viših biljaka

Ključne reči

Molecular biology, Glioblastoma multiforme, Genotoxicity testing, Drosophila melanogaster, Lichens, Essential oils, Antioxidative activity, Antiproliferative activity, Titanium dioxide, TP53, EGFR, MGMT, IDH1, PCR, Real Time PCR

Ostvareni rezultati

-Toksikološko i genotoksikološko testiranje titanijum dioksida na modelu Drosophila melanogaster
-Toksikološka ispitivanja ekstrakta različtih vrsta lišaja i lekovitih biljaka na Drosophila melanogaster
-Ispitivanje bioaktivnih supstanci lišaja iz familije Parmeliacea

Realizovani projekti

2006 – 2009.“Science teacher education revision and upgrading (S.T.E.R.U.)” (CD JEP 40053)
2006- 2009. “Higher education reform of biological sciences (H.E.R.B.S.)” (CD JEP 40094)
2010-2014. “Master program for subject teachers in Serbia (M.A.S.T.S.)” (511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR)

Realizovani prototipovi

nema realizovanih prototipova

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

nema realizovanih patenta

Istraživački resursi

-Ispitivanje mutacije gena PCR metodom
-Ispitivanje ekspresije gena RT-PCR metodom
-Toksikološka ispitivanja supstanci na Drosophila melanogaster
-Genotoksikološka ispitivanja supstanci na Drosophila melanogaster

 

Komercijalne usluge

1. Izolovanje nukleinskih kiselina i proteina i njihova karakterizacija
2. PCR
3. RT-PCR
4. Toksikološki i genotoksikološki eseji na sojevima Drosophila melanogaster.

Kontakt

Tatjana Mitrović,
Adresa: Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Višegradska 33, 18000 Niš
Telefon: 018/533-015
Fax:018/533-014
E-mail:

PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANJU


Glavni ciljevi i aktivnosti

Pedagoški fakultet u Vranju analizira strukturu i resurse za ostvarivanje i organizovanje bazičnih, razvojnih i primenjenih istraživanja, umetničkog i stručnog rada i pokazuje da postojeće strukture za realizaciju i organizovanje naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada odgovaraju normativima.

Fakultet određuje istraživačke strategije i ciljeve u skladu sa opštom strateškom orijentacijom Pedagoškog fakulteta u Vranju i nacionalnom strategijom.
U cilju pružanja podrške naučno-istraživačkom radu nastavnika i saradnika formiran je Centar za naučno-istraživački rad i izdavačku delatnost Pedagoškog fakulteta u Vranju.

Od svog osnivanja 2007. godine, Centar za naučno-istraživački rad i izdavačku delatnost organizuje, prati i podstiče naučno-istraživački rad i strateški je opredeljen da permanentno povezuje i ostvaruje jedinstvo obrazovne, naučno-istraživačke i stručne delatnosti na Fakultetu. Centar za naučno-istraživački rad je unutrašnja organizaciona jedinica Fakulteta koja osmišljava, priprema i realizuje naučno-istraživačke, stručne i druge vrste programa, kao i nacionalne i međunarodne naučne i aplikativne projekte, a produkciju iz istih sistematski postavlja na nivo komercijalnih usluga u resoru izdavačke delatnosti i obuke i dodatnog usavršavanja u polju obrazovanja.

Naučnoistraživački i umetnički rad nastavnika, istraživača i saradnika ostvaruje se:
1. preuzimanjem ugovornih obaveza i angažmanom na naučnoistraživačkim projektima, ekspertizama, umetničkim projektima i sl.,
2. individualnim istraživanjima i stvaralaštvom.

U toku 23 godine kontinuiranog rada realizovano je preko 20 naučno-istraživačkih projekata, samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Cilj rada Centra je da u okviru Pedagoškog fakulteta u Vranju reguliše, usmerava i ostvaruje jedinstvo obrazovnog, naučno-istraživačkog, umetničkog i profesionalnog (stručnog) rada i ostvaruje saradnju sa drugim obrazovnim, stručnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Istraživači su nastavnici i saradnici Fakulteta koji ostvaruju intenzivnu saradnju sa istraživačkim i nastavnim bazama, tj. obrazovnim institucijama (prvenstveno školama i predškolskim ustanovama), kako ovog dela Srbije, tako i šireg područja, a u okviru različitih istraživanja.

Na Pedagoškom fakultetu Vranju, danas radi 43 istraživača u punom radnom odnosu (6 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 9 docenata, 2 nastavnika stranog jezika, 12 asistenata, 5 saradnika u nastavi). Značajan broj nastavnika i saradnika uključen je u međunarodnim projektima i projektima koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke. Takođe, veliki broj aktivno učestvuje na naučnim i stručnim skupovima, kao što je izvestan broj angažovanih u redakcijskim odborima publikacija u zemlji i inostranstvu.

Cilj rada Centra je delom i osavremenjivanje naučno-tehnološke opreme i bibliotečke i informacione baze. Dobra materijalno-tehnička baza za naučno-istraživački rad (funkcionalna zgrada, bogat bibliotečki fond (oko 29733 naslova), lokalna računarska mreža, pristup Internetu, itd) obezbeđuje solidne uslove za naučno-istraživački rad. Kvalitet naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta ostvaruje se: obezbeđivanjem uslova za naučno-istraživački rad, utvrđivanjem i doslednim ostvarivanjem standarda u pogledu kvantiteta i kvaliteta naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika, i utvrđivanjem i ostvarivanjem etičkih standarda u naučno-istraživačkom radu.

 

Osoblje

Sunčica Denić Mihailović
Blagica Zlatković
Javorka Marinković
Srboljub Đorđević
Dragana Stanojević
Siniša Stojanović
Ljiljana Mitić
Buba Stojanović
Danijela Zdravković
Vesna Zdravković
Jelena Vučkoviski Minevska
Nela Malinović-Jovanović
Milena Bogdanović
Srboljub Dimitrijević
Aleksandra Anđelković
Dalibor Petković
Biljana Novković Cvetković
Nebojša Nikolić
Milena Stojanović Stošić
Milica Ristić
Tatjana Milosavljević Đukić
Aleksandar Stojadinović
Ana Spasić Stošić
Dragana Stanković
Sanja Anđelković
Јelena Jovanović Kostić
Marija Tasić
Marko Stanković
Mirjana Đokić
Jelena Evtimov
Аleksandra Milanović

biografije osobljaKljučne reči

Obrazovanje, škola, usavršavanje nastavnika, razredna nastava, učitelj, vaspitač, izdavačka delatnost, naučna periodika, elektronska podrška.

Ostvareni rezultati

Pedagoški fakultet je partner za projekat: Planska saradnja u naučnoistraživačkoj delatnosti Luganskog nacionalnog univerziteta „Taras Ševčenko“ i Pedagoškog fakulteta u Vranju, Univerziteta u Nišu koji se realizuje u okviru saradnje sa ukrajinskim Luganskim nacionalnim univerzitetom „Taras Ševčenko“, u trajanju od 1. novembra 2013. do 1. novembra 2018. godine.
Pedagoški fakultet u Vranju je 29.09. 2017. godine je prijavljen u okviru projekta Razvoj visokog obrazovanja, po javnom konkursu za sufinansiranje projekata resornog Ministarstva sa temom: Razvijanje elektronske podrške za akreditovani SP Diplomske akademske studije za obrazovanje vaspitača Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Nišu, uvođenjem izbornog modula Vaspitač za rad sa starijim licima, rukovodilac prof. dr Danijela Zdravković. Projekat je prihvaćen od strane resornog Ministarstva za sufinansiranje na konkursu, 15.10.2017. godine., očekuje se potpisivanje Ugovora sa resornim Ministarstvom (odobren je budžet od 1.499.000, 00 din.).

Naučna periodika:

1. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, godina osma, broj 1/2017, COBISSSRID221686284, ISSN2466-3905.
2. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 1, No 1, 2017, COBISSRID241074956, ISSN 2560-4600 (Print) ISSN 2560-4619 (Online)

Naučni i stručni skupovi, tribine i okrugli stolovi (predstave i nastupi hora) u kojima je Centar bio organizator ili suorganizator:

Naučni skup:
Na Fakultetu je 18. novembra 2016. godine održan naučni skup Metodika razredne nastave – dostignuća i izazovi. Na Skupu je prezentovan 21 naučni rad i saopštenja, data od strane isto toliko autora (od toga 5 iz Vranja).

Predstave:
- Novogodišnja žurka dobre vile, scena fakulteta, 27.12.2017. i predškolska ustanova Boško Buha, 26.12.2017.
- Avanture maloga Juju-a, scena fakulteta, 30.5.2017.

Scenski nastupi:
- Smotra besedništva, 23.2.2017.
- Scenski čas Smehom do igre, scena fakulteta, 31.5.2017.

Horski nastupi i takmičenja:
- Nastup hora Daskal povodom prijema brucoša, 3.10.2016.
- Nastup hora Daskal – Veče posvećeno horu Aleksandrov, Dom vojske u Vranju, 29.12.2016.
- Nastup hora Daskal povodom Dana fakulteta, 7.4.2017.
- Nastup hora Daskal na Horfestu 2. Valjevskom festivalu horova, osvojena zlatna medalja u grupi mešovitih horova, 23.4.2017.
- Nastup hora Daskal povodom Dana Univerziteta u Nišu, 16. 6. 2017.

 

Realizovani projekti

 - Škola u prirodi (2007-2008) interni projekat Učiteljskog fakulteta u Vranju;
- Škola kao vežbaonica (2007-2008) interni projekat Učiteljskog fakulteta u Vranju;
- Fakultet je partner na realizaciji Tempus projekta HAMOC (Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education) 516762 - TEMPUS - 1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR (2011-2516/001-001), u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Somboru. Rukovodilac tima Pedagoškog fakulteta u Vranju na ovom projektu je prof. dr Stana Smiljković.
- Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, interni projekat Učiteljskog fakulteta u Vranju (2011-2012);
- Tempus projekat JEP (Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika – od selekcije do prakse) 41074-2006 - u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Jagodini.

Projekti na kojima su angažovani nastavnici i saradnici Pedagoškog fakulteta:

Prof. dr Danijela Zdravković
Prof. dr Dragana Stanojević
- Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (179074), koji se realizuje u Centru za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu, a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;

Prof. dr Sunčica Denić-Mihailović
Prof. dr Javorka Marinković
- Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije, (rukovodilac dr Dragana Janjić) br. 178028 (2010-2014), koji realizuje Institut za srpsku kulturu u Leposaviću, a finansira Ministarstvo nauke;

Prof. dr Danijela Zdravković
- Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opšti¬nama istočne i jugoistočne Srbije, (rukovodilac dr Dragoljub B. Đorđević) br. 179013 (2010-2014), koji realizuje Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, a finansira Ministarstvo prosvete i nauke;

Prof. dr Blagica Zlatković
- Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompe¬ten¬cija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije, (rukovodilac dr Goran Knežević) br. 179018 (2010-2014), koji realizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a finansira Ministarstvo prosvete i nauke;

Dr Milica Milojević Ristić
- Indikatori i modeli usklađivanja porodičnih i poslovnih uloga (rukovodilac projekta dr Vladimir Hedrih), br. 179002 (2010-2014), koji se realizuje na Filozofskom fakultetu u Nišu, a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;

Ms Marko Stanković
- Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju (rukovodilac projekta dr Zoran Ognjanović), br. III44006 (2010-2015), koji se realizuje na 34 različite institucije širom Srbije a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 

Realizovani prototipovi

nema realizovanih prototipova

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

U okviru projekta Uticaj didaktičko-informatičkih inovacija na efikasnost rada škola – vežbaonica opremljena je škola vežbanica kao nosilac razvojnih promena i praktičnog osposobljavanja učitelja na jugu srbije; koordinator: prof. dr Stana Smiljković; Učiteljskiki fakultet, Vranje, 2008.

Istraživački resursi

Na fakultetu je instalirana lokalna računarska mreža (LAM) realizovana savremenom tehnologijom. Lokalna mreža fakulteta čini deo jedinstvenog informacionog sistema preko koga je povezan na Akademsku mrežu Srbije. Računarska mreža obezbeđuje svim korisnicima stalni pristup Internetu. Svaki nastavnik i saradnik na svom radnom mestu ima obezbeđen pristup akademskoj mreži. Preko akademske mreže kroz sistem KOBSON dostupni su najnoviji elektronski časopisi neophodni za naučnoistraživački rad. Svi amfiteatri i preko 50% učionica opremljeni su video projektorima i priključkom za Internet. Većina prostora je opremljena opremom funkcionalnom za realizaciju nastavnog procesa i naučnoistraživačke delatnosti.

Biblioteka

Biblioteka fakulteta je organizaciona jedinica opštenaučnog tipa u sastavu naučno-istraživačke jedinice fakulteta, predstavlja i važan informativno-referentni centar. Upisana je u registar biblioteka. Biblioteku koriste studenti, nastavnici, asistenti i saradnici. Bibliotečki fond sačinjen je od 29732 knjige, koji je u slobodnom pristupu, smešten po UDK sistemu. U periodu 2013-2016. godine biblioteka je uvećala svoj fond za 1617 knjiga. Biblioteka poseduje autorski i predmetni katalog.

Prateći promene u programima nastavnih predmeta, svake godine se fond biblioteke proširuje kvalitetnom i savremenom literaturom. Nastava svakog predmeta pokrivena je odgovarajućim nastavnim materijalom, koji je unapred poznat i blagovremeno objavljen. Studenti fakulteta, nastavnici i saradnici, članovi su Biblioteke i na taj način im je omogućen pristup potrebnoj literaturi za savlađivanje nastavnih sadržaja, što je regulisano Pravilnikom o radu biblioteke, (Odluka br. 24-1600/16, od 9. jula 2008. godine).

Biblioteka je smeštena u prizemlju zgrade fakulteta i u potpunosti odgovara standardima biblioteke. U njenom sastavu nalaze se tri prostorije: depo sa knjigama 52 m2, čitaonica 69 m2 i kancelarija 36 m2. Broj mesta u čitaonici je 60. Studentima je obezbeđena čitaonica, koja im je na raspolaganju čitavog dana od 8 do 20 časova. Radno vreme biblioteke je od 7:30 do 20 časova.
Svi oblici bibliotečkog fonda mogu se koristiti u prostorijama biblioteke. Priručna literatura (enciklopedije, rečnici, leksikoni), knjige koje su bibliotečki primerak, kao i časopisi i knjige od posebnog interesa koriste se samo u čitaonici biblioteke. Deo fonda za potrebe nastavnog procesa (udžbenici, monografije, publikacije u više primeraka, itd.) mogu se koristiti i van biblioteke prema odgovarajućim propisima. Za obradu bibliotečkih jedinica zaposleni u biblioteci koriste NIBIS program, počevši od 2008. godine.

Zvanični sajt biblioteke: http://160.99.101.201:8080/webnibis/korisnici/

Računarski centar i informatičke učionice

Računarski centar je organizaciona jedinica koja ima status pomoćne jedinice za realizaciju naučno-nastavnog procesa na Fakultetu. Računarski centar obezbeđuje kvalitetno funkcionisanje lokalne računarske mreže Fakulteta kao dela Akademske mreže Srbije. Računski centar obezbeđuje podršku računarskoj mreži u biblioteci, nastavničkim kabinetima, i službama Fakulteta.
Fakultet ima jednu računarsku učionicu sa 22 računara sa neograničenim pristupom Internetu, za realizaciju časova iz informatike i računarstva. Računarske učionice su dostupne studentima od 8 do 14 časova.

Fakultet ima i jedan informatički kabinet opremljen sa 13 savremenih računara neograničenim pristupom Internetu, projektorom, multimedijalnom tablom.
Računarska mreža u Biblioteci ima 4 računara koji imaju neograničeni pristup Internetu. Računski centar obezbeđuje korišćenje lokalne mreže, pristup Internetu i e-mail servis svim registrovanim korisnicima iz redova studenata, nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja. Računarski centar obezbeđuje tehničku osnovu sistema komuniciranja na Pedagoškom fakultetu. Informaciono-komunikacione aktivnosti Računarskog centra (ažuriranje sajta Fakulteta i slični poslovi) u nadležnosti su urednika sajta.

Dosadašnji informatički resursi na zadovoljavajućem su nivou za izvođenje savremene nastave. Oni pokrivaju, ne isključivo potrebe predmeta informatika sa računarstvom, već i potrebe sekretarijata biblioteke i studentske službe (16 računara). Za potrebe održavanja nastave, naučnih skupova i drugih aktivnosti na Fakultetu u sva četiri amfiteatra nalaze se 4 laptopa, koji su dostupni tokom čitavog dana. U ovim prostorijama takođe postoji neograničen pristup Internetu. Amfitetar namenjen studentima druge godine, poseduje multimedijalnu (smart) tablu.

Ispod je dat popis informatičkih resursa (redni broj, naziv, količina)

1. Informatičke laboratorije/učionice 1
2. Računari u kabinetima nastavnika i saradnika 23
3. Računari u službama 29
4. Računari u salama za predavanja 26
5. Serveri 3
6. Video bimovi 8
7. Oprema za studije na daljinu 0
8. Fotokopir 4
9. Štampač 30
10. Skener 4
11. Web kamere 2
12. Mini linija 1
13. Wirless kartica 2
14. Wirless ruter 3
15. Smat tabla 1
16. Projektor 6
17. Lap top 4
18. Projektorsko platno 3
19. Notebook 4
20. UPS 2
21. Reck ormar 2
22. Switch uređaj 7
23. Multifunkcionalni uređaj 4
24. Sony full HD kamera 1
25. Switer uređaj 24 portala 1
26. Mikseta 1
27. Zvučnici sa propratnom opremom 2
28. Zvučnici 3 u 1 sistem 1
29. Ostalo /

 

 


 

Komercijalne usluge

Komercijalne usluge Centra Fakulteta odnose se na naučnu produkciju i izdanja iz oblasti nauke i nastavne delatnosti Fakulteta kao i drugih publikacija značajnih za nastavnu – naučnu afirmaciju Fakulteta u akademskoj i široj javnosti:

1. Momčilo Zlatanović, Rečnik govora juga Srbije, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

2. Borisav Stanković, Nečista krv,fototipsko izdanje (100 godina posle), glavni i odgovorni urednik prof. dr Sunčica Denić, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2010.

3. Borisav Stanković, Koštana, reprint izdanja iz 1902, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

4. Borisav Stanković, Koštana, reprint izdanja iz 1924, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

5. Blagica Zlatković, Psihologija učenja i nastave, udžbenik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

6. Sunčica Denić, Književnost – izbor književnih i književnonaučnih tekstova, Pedagoški fakultet u Vranju, Vranje, 2016.

7. Stojan Cenić, Jelena Petrović, Vaspitanje kroz istorijske epohe I i II, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

8. Buba Stojanović, Vrednosti narodne književnosti u nastavi teorijski i metodički pristup, monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2015.

9. Milena Bogdanović, Metaheuristika genetski algoritam i neki NP-kompletni problemi iz teorije grafova, monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

10. Sunčica Denić, Književnost za decu, monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

11. Malinović-Jovanović Nela, Malinović Todor, Metodika osavremenjene nastave matematike, udžbenik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

12. Aleksandra Anđelković, Profesionalni razvoj u obrazovanju– pedagoški koncept nastavnika i izazovi školske prakse, Pedagoški fakultet u Vranju, Vranje, 2017.

13. Ljubivoje Stojanović, Osnovi hrišćanskog učenja, udžbenik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

14. Srboljub Đorđević, Dopunska nastava srpskog jezika (organizacija i izvođenje), monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

15. Stana Smiljković, Miomir Milinković, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2010.

16. Ljiljana Mitić, Priručnik sa didaktičko-metodičkim uputstvima za realizovanje sadržaja nastave prirode i društva, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

17. Sunčica Denić, Nenad Dejković, Bibliografija radova nastavnika i saradnika Učiteljskog fakulteta u Vranju 1993-2013, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

18. Mogućnosti modifikovanja metodike vaspitno-obrazovnog rada i metodike razredne nastave, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

19. Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

20. Ljudi iz pograničja govore, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

21. Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

22. Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

23. Nečista krv Borisava Stankovića sto godina posle (1910-2010), tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

24. Učitelj u balkanskim kulturama, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

25. Škola u prirodi kao faktor socijalizacije i mogućnost suzbijanja nasilja, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

 

 

Kontakt

Prof. dr Sunčica Denić Mihailović
Ul. Partizanska 14.
17 500 Vranje
Srbija
017/ 431-960
063/410-806
e-mail: