hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Fakultet zaštite na radu


Glavni ciljevi i aktivnosti

Delatnost Laboratorije za buku i vibracije čine sledeće aktivnosti:
a. Realizacija dela nastavnog procesa iz predmeta koji obrađuju buku i vibracije u radnoj i životnoj sredini na različitim studijskim programima i na svim nivoima studija;
b. Naučno-istraživački rad;
c. Izdavaštvo;
d. Organizacija naučnih skupova i
e. Pružanje usluga trećim licima.

Uspešan naučno-istraživački rad u Laboratoriji za buku i vibracije se potvrđuje realizacijom naučnoistraživačkih projekata, publikovanjem brojnih naučnih i stručnih radova u istaknutim domaćim i međunarodnim časopisima, izradom magistarskih teza i doktorskih disertacija, patentima i tehničkim rešenjima iz oblasti:
• Buke u životnoj sredini;
• Buke u radnoj sredini;
• Mapiranja buke i izrada strateških karata buke;
• Buke motornih vozila;
• Akustičke aktivnosti izvora buke;
• Građevinske akustike;
• Prostorne akustike;
• Monitoringa i dijagnostike stanja mašinskih sistema;
• Uticaja buke i vibracija na čoveka;
• Vibracija koje se prenose na ljudsko telo;
• Pasivne i aktivne kontrole buke i vibracija.

Rezultate izdavačke delatnosti Laboratorije za buku i vibracije u prethodnom periodu predstavljaju udžbenici i pomoćni udžbenici iz predmeta koji se na Fakultetu zaštite na radu u Nišu bave materijom buke i vibracija (2 udženika I 2 pomoćna udžbenika). Laboratorija za buku i vibracije je organizator međunarodne konferencije „Buka i vibracije“, koja se tradicionalno održava svake druge godine počev od 1978. godine.

Laboratorija za buku i vibracije je i suorganizator naučnog skupa “Acoustics and Vibration of Mechanical Structures” koji se održava svake druge godine u Rumuniji, u organizaciji Laboratorije za akustiku i vibracije Politehničkog univerziteta u Temišvaru.

Osoblje

1. Dr Dragan Cvetković, red. prof.
2. Dr Momir Praščević, red. prof.
3. Dr Darko Mihajlov, doc.
4. Dr Dejan Vasović, doc.
5. Mr Mladena Lukić

biografije osoblja

Ključne reči

Buka u životnoj sredini, buka u radnoj sredini, akustika, zvučna izolacija, monitoring buke i vibracija, zaštita od buke i vibracija, kontrola buke i vibracija, vibrodijagnostika, održavanje tehničkih sistema

Ostvareni rezultati

• Realizovan jedan patent;
• Realizovana dva tehnička rešenja;
• Realizacija četiri nacionalna i četiri međunarodna konferencija;
• Objavljeno devet radova u časopisima sa impakt faktorom;
• Objavljeno više od 200 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na međunarodnim i nacionalnim konferencijama;
• Objavljena četiri unuverzitetska udžbenika;
• Organizacija 13 nacionalnih i međunarodnih konferencija “Buka i vibracije”;
• Realizovan veliki broj stručnih nalaza, elaborata, izveštaja i projekata u saradnji sa privredom
• Akreditacija od 2013. godine u oblasti akustičkih ispitivanja, uključujuči i buku izazvanu vibracijama.

Realizovani projekti

Nacionalni projekti:
Računarski podržan razvoj pneumatika, br. 231
Optimizacija oscilatorne udobnosti malih poljoprivrednih mašina, br. 285
Razvoj sredstava i metodologija za zaštitu od buke urbanih sredina, br. TR 37020
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža, br. III 43014

Međunarodni projekti:
Razvoj sistema za praćenje stanja mašinskih sistema na bazi stanja vibracija, CEP 73/2002
Razvoj i primena ekspertskog sistema za menadžment bukom u životnoj sredini, CEP 8/2003
Modifikacija kurikuluma nastavnog predmeta "Buka i vibracije", CDP+ 105/04
Modifikacija kurikuluma nastavnog predmeta "Buka u životnoj sredini ", CDP+ 105/04

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

Tehničko rešenje „Akustičko zoniranje teritorije grada Niša“, 2012, autori: M. Praščević, D. Cvetkovic, D. Mihajlov.
Tehničko rešenje „NAISS model za proračun nivoa emisije buke drumskog saobraćaja“, 2012, autori: M. Praščević, D. Cvetkovic, D. Mihajlov.

Istraživački resursi

Adapter za ispitivanje karakteristike vibro-izolacionih materijala, br.512,1991,439/88-П-439/88, autor: D. Cvetković

Istraživački resursi

VIŠEKANALNI ANALIZATOR ZVUKA I VIBRACIJA, TIP 3560-B, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/media/doc/bu0228.pdf
Upotreba:
• Analiza signala i sistema”;
• Prikupljanje podataka u vremenu;
• Opšta merenja buke i vibracija;
• Osnovna i napredna akustika;

Karakteristike:
• Pet ulaza, jedan izlaz;
• Dinamički opseg od 160 dB;
• Automatska detekcija hardvera i pretvarača;
• Detekcija preopterećenja;
• LAN interfejs;

TERMINAL ZA MONITORING BUKE, TIP 3639-B, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska (2 kom.) https://www.bksv.com/en/products/environment-management/noise-and-vibration-monitoring-terminals/noise-monitoring-terminal-family-3639
Upotreba:
• Permanentni kontinualni monitoring buke u životnoj sredini bez prisustva merioca;
• Pouzdano i precizno merenje, snimanje, obrada, memorisanje i prenos podataka o buci; Karakteristike:
• Dinamički opseg od 120 dB;
• CIC kalibracija;
• 24/7 nezavisno merenje na otvorenom prostoru;
• LAN, WLAN, 3G, 4G komunikacija;
• Daljinski kontrolisan rad;
• Dodatna obrada podataka;

METEOROLOŠKA STANICA, TIP WXT520, proizvođač: Vaisala, Finska https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/M210906EN-C.pdf
Upotreba:
• Merenje 6 meteoroloških parametara: o temperatura vazduha, o relativna vlažnost, o atmosferski pritisak, o brzina strujanja vetra, o pravac strujanja vetra, o količina padavina.

Karakteristike:
• Opseg merenja: o temperatura vazduha: -52 – 60C, o relativna vlažnost: 0– 100C, o atmosferski pritisak: 600– 1100 hPa, o brzina strujanja vetra: 0 – 60 m/s, o pravac strujanja vetra: 0 – 360, o količina padavina: 0 – 200 mm/h.

MERILO NIVOA ZVUKA, TIP 2250, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/sound-and-vibration-meters/sound-level-meters-and-vibration-meters/Type-2250-S

Upotreba:
• Monitoring i ocena buke u životnoj sredini;
• Ocena buke u radnoj sredini;
• Kontrola kvaliteta proizvoda;
• Analiza u realnom vremenu u oktavnim i tercnim opsezima;
• FFT analiza zvuka;
• Tonalna ocena korišćenjem tercne i FFT metode;
• Merenje glasnosti;
• Analiza vremenske istorije za širokopojasne parametre i spektre;
• Dokumentcija merenja korišćenjem tekstualnih i glasovnih zabeleški;
• Dokumentacija merenja snimanjem zvuka;

Karakteristike: • Dinamički opseg veći od 120 dB; • Širokopojansni linerani frekvencijski opseg od 3 Hz do 20 kHz; • Oktavna analiza sa centralnim frekvencijama od 8 Hz do 16 kHz; • Tercna analiza sa centralnim frekvencijama od 6.3 Hz do 20 kHz; • Prikupljanje širopojasnih i spektralnih podataka; • Simultana frekvencijska ponderizacija A/B, C i Z; • Simultana vremenska ponderizacija F, S i I;

MERILO NIVOA ZVUKA, TIP 2260, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/media/doc/bp1750.pdf
Upotreba:
• Monitoring i ocena buke u životnoj sredini;
• Ocena buke u radnoj sredini;
• Detaljna oktavna i tercna analiza;

Karakteristike: • Dinamički opseg od 80 dB; • Širokopojansni linerani frekvencijski opseg od 3 Hz do 20 kHz; • Oktavna analiza sa centralnim frekvencijama od 8 Hz do 16 kHz; • Tercna analiza sa centralnim frekvencijama od 6.3 Hz do 20 kHz; • Prikupljanje širopojasnih i spektralnih podataka; • Simultana frekvencijska ponderizacija A/B, C i Z; • Simultana vremenska ponderizacija F, S i I;

ANALIZATOR VIBRACIJA KOJE DELUJU NA ČOVEKA, TIP 4447, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/media/doc/bp2147.pdf
Upotreba:
• Merenje vibracija koje deluju preko sistema šaka-ruka;
• Merenje vibracija koje deluju preko celog tela;
• Ocena izloženosti vibracijima;
• Merenje SEAT faktora; Karakteristike:
• RMS, MTVV, VDV i Peak merenje sa intervalom od 1 s;
• Kapacitet prikupljanja podataka od nekoliko sati;
• Troaksijalna merenja, merenja u jednoj osi i 3+1 merenja;
• Merenje i prikazivanje parametara definisanih EU direktovom 2002/44/EC;
• Simultano prikazivanje vibracija u pravcu x-, y- i z-ose, kao i ukupne vrednosti vibracija;
• Uključen PC softver za prenos i izračunavanje podataka na računaru;

DATA COLLECTOR, TIP 2526, proizvođač: Brüel &Kjær Vibro, Danska https://www.environmental-expert.com/products/model-2526-data-collector-system-154110
Upotreba:
• Praćenje stanja vibracija mašinskih sistema;
• Balansiranje rotacionih delova mašinskih struktura;

Softver: PULSE LabShop FFT&CPB analiza, tip 7700, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/PULSE-analysis-software/general-purpose-analysis-software/real-time-signal-analysis-software/1n-octave-and-fft-7700
Upotreba:
• Analiza zvuka i vibracija u realnom vremenu sa širinom opsega od 1/n;
• FFT analiza zvuka i vibracija;
• Analiza ukupnih nivoa zvuka i vibracija;
• Cepstrum analiza;
• Analiza “waterfall” spektra;
• Detekcija harmonika i bočnih opsega;
• Izračunavanje vremena reverberacije prostorija;
Karakteristike: • FFT rezolucija do 6400 linija; • FFT analiza na 320 kanala do 25.66 Hz širine propusnog opsega; • Oktavna analiza sa centralnim frekvencijama od 8 Hz do 16 kHz; • Tercna analiza sa centralnim frekvencijama od 6.3 Hz do 20 kHz; • Prikupljanje širopojasnih i spektralnih podataka; • Simultana frekvencijska ponderizacija A/B, C i Z; • Simultana vremenska ponderizacija F, S i I;

Softver: Predictor-LimA, tip 7810, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/environment-management/environmental-noise-mapping-and-prediction/predictor-lima-7810
Upotreba: • Mapiranje, modeliranje, izračunavanje i predikcija buke;
• Izračunavanje buke za industrijske izvore, drumski i železnički saobraćaj;
• Akciono planiranje i ocena uticaja buke; Karakteristike:
• Tačno i intuitivno modeliranje buke za složene situacije;
• Analiza rezultata i scenarija “šta-ako”;
• Integracija u sistem menažmenta životnom sredinom, sistem menažmenta saobraćajem i GIS;
• “Reverse engineering”;
• Ispunjavanje zahteva Direktive 2002/49/EC;
• Ispunjava zahteve Direktive 2010/75/EU;

Softver: Acoustic Determination, tip 7816, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/environment-management/environmental-noise-mapping-and-prediction/acoustic-determinator-7816
Upotreba:
• Određivanje nivoa zvučne snage industrijskih izvora merenjem nivoa zvučnog pritiska;
• Dodatna obrada podataka o novou zvuka kroz usrednjavanje, sabiranje i oduzimanje na energetskoj osnovi;

Karakteristike: • Određivanje nivoa zvučne snage na osnovu nivoa zvučnog pritiska i nivoa rezidualne buke u skladu sa ISO 3744, ISO 3746 i ISO 8297; • Izvoz podataka u softver Predictor-LimA; • Uvoz podataka iz merila nivoa zvuka, uključujući tip 2250;

Softver: Measurement Partner, tip BZ 5503, proizvođač: Brüel &Kjær, Danska https://www.bksv.com/en/products/sound-and-vibration-meters/post-processing-software/measurement-partner-suite-5503
Upotreba:
Softver za pregled i dodatnu obradu podataka o merenju buke sa merila nivoa zvuka, npr. tip 2250;
• Arhiviranje, pregled i izvoz podataka;
• Dodatna obrada i izvoz u druge formate;
• Online prikaz podataka, kao i daljinski pristup i kontrola rada merila nivoa zvuka;
• Analiza prisustva tonova i impulsa;
• Ocena tonova (analiza tercnih spektara);
• Ocena tonova (FFT analiza spektra);
• Konvertovanje tercnih u oktavne spektre;
• Konvertovanje FFT u tercne spektre.

Komercijalne usluge

Laboratorija za buku i vibracije pruža trećim licima usluge koje obuhvataju:
• Merenje i ocenu buke u radnoj i životnoj sredini,
• Monitoring nivoa buke u gradovima,
• Izradu strateških karata buke i akcionih planova,
• Projektovanje zaštite od buke i vibracija,
• Određivanje akustičkih karakteristika materijala,
• Određivanje akustičkih karakteristika izvora buke,
• Merenje i ocenu zvučne izolacije građevinskih konstrukcija,
• Monitoring vibracija i dijagnostiku stanja mašinskih sistema,
• Balansiranje rotacionih elemenata mašinskih sistema,
• Konsalting i edukciju iz delokruga delatnosti.

Laboratorija za buku i vibracije je od 2013. godine akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije za obalst akustička ispitivanja, uključujući buku izazvanu vibracijama. Laboratorija za buku i vibracije je od 2017. godine akreditovana za određivanje buke u životnoj sredini.

Kontakt

Rukovodilac Laboratorije za buku i vibracije, Dr Momir Praščević, red. prof. Fakultet zaštite na radu u Nišu
Ul. Čarnojevića 10a, 18 000 Niš
Tel. +381 18 529 747,
Fax. +381 18 529 748 Mob.
Tel. +381 63 114 25 35
E-mail: