hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

mašinski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

Наставници и сарадници Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику, самостално или у сарадњи са другим научним и стручним организацијама из земље и иностранства баве се истраживањима фундаменталних процеса и проблема простирања топлоте и масе, као и процеса у термоенергетским и термотехничким апаратима и уређајима, развојним истраживањима у оквиру научно-истраживачких и развојних пројеката као и атестационим истраживањима и испитивањима. Научни и истраживачки рад обавља се из следећих области:
• енергетска и ексергетска анализа термоенергетских постројења,
• нестационарни режими рада термоенергетских постројења,
• контрола економичности, односно погонско билансирање, парних блокова термоелектрана,
• развој средњетемпературних концентришућих прјемника сунчевог зрачења и њихова интеграција у системима полигенерације,
• развој високотемпературних акумулатора топлотне енергије,
• интеграција соларног параболичног концентратрора са Стирлинговим мотором,
• интеграција микро - гасне турбине у систему соларне микро тригенерације,
• оптимизација термоенергетских процеса и система,
• оптимизација погонских услова кондензације ради смањивања губитака у кондензацијском делу парних блокова термоелектрана,
• комбинована производња енергије (електричне енергије и топлоте),
• искоришћење отпадне топлоте кондензације парних блокова,
• прорачун напонских стања и утрошка радног века парних турбина,
• анализа утицаја термоенергетских објеката на околину,
• могућност примене топлотне пумпе у спрези са термоенергетским постројењем,
• повећање енергетске ефикасности у системима за грејање, вентилацију и климатизацију,
• пренос топлоте кроз омотач зграде,
• рационално коришћење енергије у системима даљинског снабдевања топлотом,
• енергетске анализе топлификације из термоенергетских објеката,
• повећање енергетске ефикасности у расхладним инсталацијама и топлотним пумпама,
• простирање топлоте и масе у порозном и флуидизовсном слоју,
• вишефазна струјања,
• моделирање феномена двофазних струјања течности и гасова,
• нумеричке симулације термо-струјних процеса,
• развој поступака и постројења за заштиту животне средине,
• развој технологија за ефикасно коришћење биомасе и чврстог комуналног и индустријског отпада,
• истраживање могућности одсумпоравања димних гасова адитивним поступком.

 

Na Katedri za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku vrše se ekspertize i veštačenja, izrađuju se elaborati i studije i vrši se projektovanje, kao i revizije, recenzije i nadzori, odnosno konsalting usluge u oblastima termotehnike, termoenergetike i procesne tehnike. Pored toga, vrše se ispitivanja uređaja, aparata i sistema: izmenjivača toplote, grejnih tela, kotlova na čvrsta, tečna i gasovita goriva, rashladnih tornjeva, solarnih kolektora, akumulatora toplote, goriva i maziva, sudova i instalacija pod pritiskom, kontrola ložnih uređaja, sistema centralnog grejanja, itd.
U toku 2008. godine završen je projekat prekvalifikacije oficira PRISMA u čijoj realizaciji je učestvovao veliki broj nastavnika i saradnika sa Katedre.

Katedra za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku ima dugogodišnju saradnju sa srodnim katedrama na fakultetima u Srbiji i inostranstvu, a posebno sa Mašinskim fakultetima u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Kraljevu, Skoplju, Podgorici, Istočnom Sarajevu, Banjoj Luci, Zagrebu, Sofiji, Siegenu i Minhenu, kao i sa Elektronskim, Građevinsko-arhitektonskim, Tehnološkim, Fakultetom zaštite na radu i ostalim fakultetima Univerziteta u Nišu.

 

Osoblje

Dr Velimir Stefanović, red.prof. - Šef laboratorije
Dr Dragoljub Živković, red. prof.
Dr Saša Pavlović, istraž. saradnik
Marko Mančić, istraž. saradnik
Marko Ilić, istraž. saradnik

biografije osoblja

 

Ključne reči

Ključne reči: energetika, ekologija, efikasnost, raspoloživost, efektivnost, apsorpcioni čiler, poligeneracija, obnovljivi izvori energije, solarna energija, solarni koncentrisuci prijemnici suncevog zracnje, toplotne pumpe, kogeneracija, tehnoekonomska optimizacija

1. Obnovljivi izvori energije
2. Poligeneracijske tehnologije – Proizvodnja toplotne energije iz OIE
3. Poligeneracijske tehnologije – Proizvodnja rashladne energije iz OIE
4. Poligeneracijske tehnologije – Proizvodnja električne energije iz OIE
5. Tehno-ekonomska optimizacija sistema poligeneracije
6. Ekološki i ekonomski aspekti primene poligeneracije zasnovane na OIE

• termoenergetika(procesi i postrojenja za transformaciju primarne toplotne energije u druge oblike energije, parni kotlovi, toplotne turbomašine, proučavanje i razvoj alternativnih izvora energije, racionalna potrošnja energije i dr.);
• termotehnika(prenos toplote i mase jedno i višefaznih strujanja, konstrukcija termotehničkih aparata i uređaja, postrojenja za klimatizaciju, ventilaciju, grejanje, hlađenje i dr.);
• procesna tehnika(toplotni, difuzioni i hemijski procesi, toplotni i difuzioni aparati, peći, sušare i drugi uređaji procesne industrije);
• zaštita životne sredine;
• energetski menadžment.

 

Navedene nastavno-naučne discipline realizuju se u okviru studijskog programa, odnosno modula-usmerenja Energetika i procesna tehnika u oblasti mašinskog inženjerstva i modula Energetski menadžment u oblasti inženjerskog menadžmenta. Pomenuti moduli realizuju se zajedno sa Katedrom za hidroenergetiku.
Usmerenje - modul Energetika i procesna tehnika, kao skup više oblasti mašinskog inženjerstva, predstavlja bazu za razvoj celokupne privrede jednog modernog društva. Osnovni cilj usmerenja Energetika i procesna tehnika jeupoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim principima rada, metodama proračuna, projektovanja i eksploatacije savremenih postrojenja u oblastitermotehnike, termoenergetike, hidrotehnike, hidroenergetike, procesnog mašinstva i zaštite životne sredine. Svrha usmerenja je da studenti steknu naučno-stručnih znanja, kao i veštine u navedenim oblastima. Na usmerenjuEnergetika i procesna tehnika studentise osposobljavaju za rešavanje problema: projektovanja i razvoja termoenergetskih, hidroenergetskih i termotehničkih postrojenja, kao i postrojenja procesne tehnike i zaštite životne sredine; konstruisanjamašina, aparata i uređaja iz oblasti termoenergetike, hidroenergetike,termotehnikei procesne tehnike;proizvodnje i eksploatacije termoenergetskih, hidroenergetskih, termotehničkih i procesnih postrojenja;merenja termo-strujnih parametara radnih fluida;poboljšanja efikasnosti energetskih i procesnih sistema, kao i mašina, uređaja i opreme koja ulazi u njihov sastav.

U okviru modula Energetski menadžment pažnja je usmerena na izučavnju energetskog menadžmenta u industriji, zatim energetskog menadžmenta u opštinama i gradovima, energetskog menadžmenta u zgradama i menadžmenta u ekologiji.

Pored disciplina pomenutih modula-usmerenja, nastavnici i saradnici Katedreza termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku pokrivaju i nastavu na obaveznim predmetima osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo: Tehnički materijali (deo Pogonski materijali) i Termodinamika, kao i nastavu na nekoliko predmeta na usmerenju Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika. Nekoliko nastavnika sa Katedre za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku trenutno je angažovano za realizaciju nastave na Mašinskom fakultetu u Kraljevu i Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Članovi Katedre su izvodili nastavu dugi niz godina na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Laboratorijske vežbe iz predmeta usmerenja danas se odvijaju u Laboratoriji za termotehniku, Laboratoriji za pogonske materijale i Laboratoriji za motore i motorna vozila.

.

 

Ostvareni rezultati

Najvažniji rezultati koji su postignuti u centru / lanoratoriji L 10/ ogledaju se pre svega u realizaciji projekta III 42006 pod nazivom: ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ENERGETSKI I EKOLOŠKI VISOKOEFEKTIVNIH SISTEMA POLIGENERACIJE ZASNOVANIH NA OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE.

Odbranjena doktorska disertacija

Saša R. Pavlović, ISTRAŽIVANJE OPTIMALNIH PARAMETARA SOLARNIH PARABOLIČNIH KONCENTRIŠUĆIH PRIJEMNIKA TOPLOTE SA ASPEKTA PRIMENE U SISTEMIMA POLIGENERACIJE, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, datum odbrane - 3. mart, 2017., br. strana 267, Ključne reči: parabolični koncentrišući prijemnik sunčevog zračenja, poligeneracija, optički model, termički model, eksergetska analiza, eksperiment, Mentor: prof. dr Velimir Stefanović (M71)

Pored realizovane doktorske disertacije realizovan je veliki broj diplomskih i master radova u okviru laboratorije L 10


 

Realizovani projekti

U prethodnom periodu realizovano je više projekata iz oblasti tehnološkog razvoja i nacionalnog programa energetske efikasnosti i nacionalnog programa voda:
• Numerička i eksperimentalna simulacija rada sistema rashladne vode kondenzatora u cilju povećanja energetske efikasnosti termoelektrana,
• Simulacija procesa u sistemu turbina – kondenzator u cilju poboljšanja performansi u TE Kostolac,
• Istraživanje i definisanje optimalnih parametara energetsko procesnih sistema u industriji,
• Razvoj nove generacije solarnih prijemnika za oblast nisko i srednje temperaturne konverzije sunčevog zračenja u toplotu i primena na prototipove,
• Razvoj nove generacije energetski efikasne građevinske stolarije sa drvenim, aluminijum-drvo ramovima,
• Intelegentni sistemi za praćenje dinamike termičkog ponašanja javnih objekata,
• Novi način projektovanja i izvođenja sistema centralnog grejanja u velikim stambenim i poslovnim objektima sa velikim brojem vlasnika,
• Primena savremenih tehnologija za merenje, upravljanje i centralni nadzor utrošene toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja,
• Intelegentno adaptivno upravljanje sistemima toplifikacije,
• Primena vizuelizacije i automatizacije na energetske i proizvodne procese u cilju racionalnog gazdovanja energijom u duvasnskoj industriji,
• Analiza raspoloživih tehnologija i opreme za proizvodnju i korišćenje briketa i peleta, i mogućnosti njihovog korišćenja kao zamene za korišćenje električne energije za grejanje,
• Razvoj predložišta i kotlova za sagorevanje peleta,
• Razvoj energetski efikasnih izmenjivača toplote i materije primenom savremenih numeričkih i eksperimentalnih metoda,
• Razvoj familije razmenjivača toplote vazduh – vazduh,
• Razvoj tehnologije prerade i asortimana proizvoda na bazi silikatnih, alumosilikatnih i karbonatnih mineralnih sirovina,
• Razvoj ekspertskog sistema za kvantifikovanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i njihovo redukovanje iz izvora u naseljenim mestima Republike Srbije,
• Studijaefikasnostitermoenergetskogblokanazemnigas, itd.

• Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије,

• Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима.
• Нумеричка и експериментална симулација рада система расхладне воде кондензатора у циљу повећања енергетске ефикасности рада термоелектрана. Научно - истраживачки пројекат у оквиру Програма технолошког развоја, који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије . Евиденциони број пројекта: ТР 18006. Реализација пројекта: 2008/2010. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Лаковић.

• Истраживање процеса сагоревања угљева и уљних шкриљаца у ложиштима са флуидизованим слојем у циљу идентификације техничко-технолошких параметара за пројектовање индустријских постројења, са посебним освртом на пренос топлоте кроз рекуперативне измењивачке површине у флуидизованом слоју, Машински факултет Ниш, Ниш, (1985-1988.)

• Развој енергетски ефикасних измењивача топлоте и материје применом савремених нумеричких и експерименталних метода, Национални програм ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, Пројекат број: ЕЕ306-72Б, Машински факултет у Нишу, Ниш, 2002-2004
• Истраживање процеса сагоревања угљева и уљних шкриљаца у ложиштима са флуидизованим слојем у циљу идентификације техничко-технолошких параметара за пројектовање индустријских постројења, са посебним освртом на пренос топлоте кроз рекуперативне измењивачке површине у флуидизованом слоју, Машински факултет Ниш, Ниш, (1985-1988.)

• Стефановић В. и др., Развој нове генерације енергетски ефикасне грађевинске столарије са дрвеним, алуминијумским и алуминијум-дрво рамовима, Национални програм ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, Пројекат број: НП ЕЕ280-168, Машински факултет у Нишу, Ниш, 01.07.2003-30.06.2005.
• Стефановић В. и др., Развој нове генерације соларних пријемника за област ниско и средње температурне конверзије сунчевог зрачења у топлоту и примена на прототипу породичне стамбене зграде са хибридним пасивни и активним системима коришћења сунчеве енергије, Национални програм ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, Пројекат број: НП ЕЕ271036, Машински факултет у Нишу, 01.02.2004 - 31.01.2006.
• Стефановић В. и др., Интелигентно адаптивно управљање системима топлификације, Национални програм ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, Пројекат број: НП ЕЕ242006, Машински факултетн у Нишу, Ниш, 01.05.2005 - 30.04.2008.

• Полигенерација - фактор одрживог развоја. Центар за промоцију и популаризацију науке Републике Србије, 2012. Руководилац пројекта: Проф. др Велимир Стефановић.

• Стефановић В. и др., Нови начин пројектовања и извођења система централног грејања у великим стамбеним и пословним објектима са великим бројем власника и применом система даљинског очитавања утрошене топлотне енергије, Национални програм ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, Пројекат број: НП ЕЕ803-166А, Машински факултет у Нишу, Ниш, 01.07.2003-30.06.2005

Poseban akcenat u naučno-istraživačkoj aktivnosti stavljen je na realizaciju međunarodnih projekata:
• Computational Engineering in Thermo Fluid Dynamics and Energy Techniques (Stability Pact for South Eastern Europe: DAAD Special Programme Academic Reconstruction),
• BioforEnergy “Foster Development of Agro-Energetic Chain Models through cross-border cooperation and knowledge”, (Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE, European Agency for Reconstruction).
• GLOBE: Good Practice Guidelines and Legislation Reform on Interdisciplinary Postgraduate Studies in Built Environment Engineering (An European Union TEMPUS Project).

• Sustainable development and competitiveness through increase of the efficiency by use of solar energy and smart systems (2011), Project ref: 2007 CB16 IPO006 – 2011-2-22, The project is co –funded by EU through the Bulgaria-Serbia IPA Cross – Border Programme

• Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development fo the Western Balkan Region, UNESCO participation programme 2012−2013. Univerzitet u Nisu, Prirodno – Matematicki Fakultet, Departman za Fiziku. 14.06.2013.

Počev od 2000. godine treba istaći saradnju Katedre sa Institutom za mehaniku fluida i termodinamiku Univerziteta u Siegenu, odnosno sa Departmanom za hidroaerodinamiku i hidraulične mašine Tehničkog Univerziteta u Sofiji. Saradnja sa pomenutim institucijama ogledala se, pored realizacije zajedničkih projekata, u organizaciji većeg broja međunarodnih godišnjih seminara, studentskih kurseva i letnjih akademija iz oblasti prostiranja toplote i mase.

Više nastavnika i saradnika sa Katedre u prethodnom periodu obavilo je naučno-stručne boravke u inostranstvu (Nemačka, Japan, Austrija, Italija, itd.).
Jedan broj članova Katedre su članovi ASHRAE, SMEITS-a, Društva termičara Srbije, ...

Naučno-stručni rad nastavnika i saradnika Katedre, individualni i timski, prezentuje se naučno-stručnoj javnosti preko domaćih i inostranih časopisa, kao i učestvovanjem na naučno-stručnim skupovima u zemlji i svetu. Svojim radovima članovi Katedre dali su značajan doprinos razvoju nacionalnog časopisa Thermal Science koji je 2010. godine postao časopis međunarodnog značaja sa značajnim impakt faktorom, kao i domaćim časopisima: Termotehnika, KGH, Procesna tehnika, Facta Universitatis, itd.

Posebno značajna aktivnost članova Katedre, počev od 2005. godine, u saradnji sa Društvom termičara Srbije, ogleda se u organizaciji Simpozijuma termičara Srbije – SIMTERM sa pratećom izložbom opreme i dostignuća pod sloganom Energetika - Efikasnost - Ekologija, kao i u organizaciji Konferencije pod nazivom Održivi razvoj i klimatskepromene. Takođe, značajno je učešće članova Katedre u organizaciji Kongresa KGH i drugih nacionalnih skupova.

 

 

.

 

Realizovani prototipovi

 • Stefаnović V., Živković D., Pavlović S., Mаnčić M. „LАBORАTORIJSKO POSTROJENJE ZА ISPITIVАNJE EKSPLOАTАCIONIH KАRАKTERISTIKА АPSORPCIONIH TOPLOTNIH PUMPI“, Mašinski fakultet Niš, Niš, 2008. Zа potrebe projektа ”Primenа sаvremenih tehnologijа zа grejаnje, hlаđenje i klimаtizаciju” Projekаt reаlizovаn zаhvаljujući progrаmu, Partnership for Education and Community Development (PECD) Program. Institute of International Education. Sponzor: DIN Fаbrikа Duvаnа A.D. Niš, Phillipe Morris International.
612-325-3-20/2010
http://www2.masfak.ni.ac.rs/uploads/articles/www2_20_laboratorijsko_postrojenje_za_ispitivanje_eksploatacionih.pdf

• Velimir Stefanović, red. prof , Marko Mančić, istraživač saradnik , Saša Pavlović, istraživač saradnik , Marko Ilić, istraživač saradnik, Milan Đorđević, istraživač saradnik, EKSPERIMENTALNO HIBRIDNO LABORATORIJSKO POLIGENERACIONO POSTROJENJE SA PRIMENOM SOLARNE ENERGIJE, Korisnik tehničkog rešenja: Mašinski fakultet Niš, za potrebe projekta: ”Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije”. 2015.god., 612-270-5/2016
http://www2.masfak.ni.ac.rs/uploads/articles/www2_teh_resenje_v_stefanovicpoligen_postrojenje.pdf

• Velimir Stefanović, Saša Pavlović, PARABOLIČNI KONCENTRATOR ZA OBLAST SREDNJE I VISOKO TEMPERATURNE KONVERZIJE SUNČEVOG ZRAČENJA U TOPLOTU, Korisnik tehničkog rešenja: Mašinski fakultet Niš, za potrebe projekta: ”Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije”. 2015. god.
612-270-5-1/2016
http://www2.masfak.ni.ac.rs/uploads/articles/www2_parabolicnikoncentrator.pdf

REALIZACIJA SOLARNOG KONCENTRIŠUĆEG PRIJEMNIKA SUNČEVOG ZRAČENJA

Kako odobrena oprema nije isporučena, pristupilo se razvoju koncentrišućeg prijemnika u skladu sa budžetom projekta. Formiran je fizički, matematički, i numerički model paraboličnog koncentrišućeg prijemnika i simularan je njegov rad. Model prijemnika je dizajniran za generisanje srednjih i visokih temperatura u resiveru (apsorberu) koncentrišućeg prijemnika, dovoljnih za industrijske potrebe (250 – 400 0C). Sam solarni resiver (absorber) je spiralnog tipa. U 2016. godini rađeno je na pravljenju master modela za kalup jednog segmenta (latice) paraboličnog koncentrišućeg prijemnika toplote. Istraživanja solarnih paraboličnih koncentrišućih prijemnika fokusirana su na analizi različitih koncepata refelektora koncentrišućeg prijemnika (koncentratora), različitih koncepata solarnih resivera (apsorbera) kao i optimizaciji geometrijskih, optičkih, termičkih parametara različitih nivoa generisanih snaga. U ovoj godini smo radili na pripremi eksperimentalne instalacije kao i samom testiranju performansi solarnog modula poligeneracionog postrojenja.

Parabolični koncentrišući prijemnik sunčevog zračenja se sastoji od višesegmentnog paraboličnog reflektora i spiralno naboranog toplotnog apsorbera. Istraživanja paraboličnih koncentrišućih prijemnika sunčevog zračenja biće fokusirana na analizu, razvoj i optimizaciju geometrijskih, optičkih parametara različitih nivoa generisanih snaga (do 10 kW). Cilj razvoja ovakvog tipa solarnog koncentratora je povećanje koeficijenta koncentracije sunčevog zračenja (koncentracionog odnosa), povećanje efikasnosti iskorišćenja sunčeve energije, povećanje efikasnosti konvertovanja sunčeve energije u druge oblike energije i smanjenje cene dobijene toplotne, rashladne ili električne energije.

Razvoj solarnog modula sa paraboličnim koncentratorom je urađen na bazi dugogodišnjeg pregleda literature kao i analiziranja velikog broja različitih rešenja. Predmet ove doktorske disertacije predstavljaju razvoj, projektovanje, izgradnja prototipa paraboličnog koncentrišućeg prijemnika sunčevog zračenja sa aspekta primene u sistemima poligeneracije. Osnovni cilj izrade ove doktorske disertacije je da se primenom savremenih eksperimentalnih i numeričkih metoda istraživanja izvrši teorijsko i eksperimentalno istraživanje paraboličnih koncentrišućih prijemnika sunčevog zračenja, i da se dođe do optimalnog rešenja za naše uslove. Na osnovu dobijenog optimalnog rešenja, razvijen je 3D model paraboličnog koncentratora i sprovedena je numerička analiza sa stanovišta optičkog dizajna solarnog koncentratora, termičkog ponašanja toplotnog apsorbera koncentrisanog sunčevog zračenja, nelinearna MKE analiza stabilnosti sistema na uticaj sopstvene težine i opterećenja od vetra. Na osnovu geometrijske i optičke optimizacije izrađen je konačan numerički model kao i fizički realan prototip paraboličnog koncentratora sunčevog zračenja koji je i testiran u realnim uslovima. Na bazi eksperimenta urađena je i verifikacija matematičkih modela solarnog paraboličnog koncentratora.

Pored istraživanja različitih geometrijskih koncepata solarnih koncentratora, radili smo i na istraživanju raličitih geometrijskih koncepata resivera - apsorbera. Urađen je veliki broj analiza (proračuna) hoda zraka (primenom Non - Sequential Ray - tracing Monte Carlo metodologije), kao i optimizacija geometrijskih i optičkih parametara u okviru razmatranog solarnog optičkog sistema. Optimizacija geometrijskih i optičkih parametara je rađena na dva načina:

1. Primenom TracePro 7.4.2. komercijalnog softvera, koji u okviru njega poseduje modul (Interactive optimizer) primenom kog se dolazi do optimalnih geometrijskih i optičkih parametara našeg solarnog paraboličnog koncentrišućeg prijemnika toplote;

2. Napravljen je optimizacioni algoritam u VBA programskom jeziku (Visual Basic Aplication) koji izvršava komande u SolidWorks- u 2014. CAD softveru za geometrijsko modeliranje.

Program radi pomoću (free open source) kodova Tonatiuh softvera koji su implementirani u VBA i izvršavaju komande u okviru SolidWorks-a. Pomenuti algoritam koristi Monte Carlo Ray Tracing metodologiju koje se zasniva na metodama statistike i verovatnoće.
Na narednim slikama biće prikazan model solarnog paraboličnog koncentrišućeg prijemnika koji je realizovan u toku 2016. godine. Sistem je i fizički realizovan i nalazi se na krovu naše akreditovane solarne laboratorije.

Prikazani sistem prototipa solarnog paraboličnog koncentrišućeg prijemnika ostvaruje temepraturu u fokusu do 285 0C pri dozračenom sunčevom zračenju od 800 W/m2 pri vedrom i sunčanom danu. Merenje je izvršeno upotrebom Infrared (Termovizijskom kamerom FLIR E50). Naravno merenje je sprovedeno krajem avgusta meseca, tako da očekujemo znatno višu temepraturu u fokusu (resiveru- absorberu) u toku jula meseca, jer u tom periodu insolacija dostiže vrednosti i preko 1000 W/m2 (do 400 0C u fokusu).

REALNI SOLARNI PARABOLIČNI KONCENTRIŠUĆI SISTEM I SASTAVNE KOMPONENTE EKSPERIMENTALNOG SISTEMA

Solarni parabolični koncentrišući sistem (prijemno-reflektujući sistem- slika 1) sastoji se od sledećih komponenata: postolje (fundament - pozicija 1), paraboličnog reflektora-koncentratora (pozicija 2), prijemnika sa spiralnim naboranim apsorberom (pozicija 3), sistem za dvoosno pozicioniranje (pozicija 4), nosećeg stuba (pozicija 5), kontrolno upravljačke jedinice sistema praćenja (pozicija 6), senzora azimuta i elevacija (pozicija 7) podešavanje fokusa duž optičke ose koncentratora (pozicija 8) i drugih elemenata koncentrišućeg solarnog sistema.

prijemno reflektujuci
Slika 1. Prijemno reflektujući sistem - parabolični koncentrišući
prijemnik sunčevog zračenja

 

 

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

Istraživački resursi

 Naša grupa se bavi razvojem:

• Razvoj idejnih rešenja solarnih koncentrišućih prijemnika za oblast srednje i visokotemperaturske konverzije sunčevog zračenja u toplotu,

• Razvoj idejnog rešenja gorionika za sagorevanje specifičnih vidova biomase

• Razvoj idejnog rešenja gasogeneratora i gorionika za generatorski gas

• Razvoj idejnog rešenja uređaja uređaja za tretman generatorskog gasa pred uvođenje u gasni motor

• Razvoj idejnih rešenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

• Razvoj idejnih rešenja za proizvodnju toplotne i rashladne energije zasnovanih na apsorpcionoj toplotnoj pumpi

• Razvoj akumulatora toplote na bazi zeoolita

• Matematičko modeliranje, integrisanje i tehnoekonomska optimizacija sistema poligeneracije
Laboratorijska ispitivanja

• Određivanje toplotne snage grejnih tela u akreditovanoj ispitnoj komori

• Ispitivanje instalacija za razvod i distribuciju vazduha i vode (sistema za klimatizaciju i ventilaciju).

• Određivanje kvaliteta unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha.

• Termički komfor

• Termotehnička i hidraulička ispitivanja instalacija centralnog grejanja.

• Ispitivanje ventila za sisteme centralnog grejanja.

• Ispitivanje prijemnika sunčeve energije u jedinoj akreditovanoj solarnoj laboratoriji u Srbiji.

• Ispitivanje kotlova na sve vrste goriva.

• Određivanje koeficijenta prolaza toplote za različite pregrade.

• Ispitivanje izmenjivača toplote i kalorimetra.

• postrojenje za ispitivanje eksploatacionih karakteristika apsorpcionih toplotnih pumpi.

• postrojenje za ispitivanje prolaza toplote za prozore, vrata i u građevinskim konstrukcijama zgrada

 

Software’s in use

• TRNSYS 17 is software for transient simulation and optimization of energy systems. It has a complete extendable simulation environment for transient system condition simulations, as well as multi zone buildings

• Energy Plus - EnergyPlus is building performance simulation program. The EnergyPlus program is a collection of many program modules for calculating the energy required for heating and cooling a building using a variety of systems.

• ANSYS - is an engineering simulation software (computer-aided engineering, or CAE) . ANSYS offers engineering simulation solution sets in engineering simulation that a design process requires. The tools put a virtual product through a rigorous testing procedure before it becomes a physical object

• FLUENT/PHOENICS –are commercial CFD codes which are applicable to steady or unsteady, one- , two- or three-dimensional turbulent or laminar, multi-phase, compressible or incompressible flows using Cartesian, cylindrical-polar or curvilinear coordinates.

• SolidWorks – SolidWorks is a Parasolid-based solid modeler, and utilizes a parametric feature-based approach to create models and assemblies

AutoCAD – is a software application for computer-aided design (CAD) and drafting


• TracePro combines Monte Carlo ray tracing, analysis, CAD import/export, and optimization methods with a complete and robust macro language to solve a wide variety of new problems in illumination design. TracePro is the first Monte Carlo ray tracing software with an intuitive, easy-to-use interface much like a CAD program. Daily users find their workday transformed from drudgery to productive, satisfying enjoyment. Casual users can pick up where they left off after months away from a project. Based on a solid modeling engine, TracePro’s precise CAD import/export and lens import save hours of work building accurate models for simulation of real-world parts. The 3D interactive optimizer helps to solve illumination problems in a fraction of the time of trial-and-error methods.

 

OPREMA DOSTUPNA U LABORATORIJI L 10

N a z i v Marka Tip
Anemometarski Sistem 55m Disa
Testo 454 Komplet 4 Dela

Testo 300xl
Pyranometar Cm 11
Instrument Krohne
Visekan.Toplot.Fluksmetar Model Nfm-215
Gasni Analizator Komlet Testo-350xl
Testo 454 Komplet Dodatna Oprema
Cetvorok.Uredjaj Sa Pratecom Opremom
Testo Dzepni Termoregulat
Digitalni Multimetar Ut-61d
Izvor Za Napajanje
Agregat Matrix Pg3010f-3
Kompresor Za Vazduh Bm 50l
Viljuskar Paletni W-Phw 2500
Termovizijska Kamera Flir E30
Kodkuktometar Thermtest
Napajanje Ig-Max500w
Temperaturna Sonda Pt-100
Ultrazv.Merilo Topl.Energ Kam.Multical 06 4 Kom.

 

 

 

Komercijalne usluge

• Određivanje koeficijenta prolaza toplote za različite pregrade (prozore, vrata, sendvic panele, portale, razlicite izolacione materijal, itd.),
• Postrojenje za ispitivanje eksploatacionih karakteristika apsorpcionih toplotnih pumpi,
• Ispitivanje prijemnika sunčeve energije u jedinoj akreditovanoj solarnoj laboratoriji u Srbiji.
• Merenje sastava gasova produkata sagorevanja u ložištima kotlova,
• Merenje termičkih parametara kotlova na sve vrste goriva
• Razvoj prijemnika sunčevog zračenja za nisko, srednje i visokotemepraturnu konverziju sunčevog zračenja u toplotu
• razvoj toplotnih akumulatora
• razvoj apsorpcionih toplotnih pumpi koji u sebi sadrze ložište na pelet
• Ispitivanje instalacija za razvod i distribuciju vazduha i vode (sistema za klimatizaciju i ventilaciju).
• Eksperimentalno istrazivanje razmene toplote i mase u lozistu apsorpcione toplotne pumpe na biomasu
• Obuka za instalatere fotonaponskih i toplotnih prijemnika sunčevog zračenja
• Merenje globalnog intenziteta suncevog zracenja
• Merenje temperature primenom termovizijskom kamerom.

Kontakt

Telefon: 500 690 Faks: 500 690
Mob. tel. +381 63 443 660
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU, TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU

Prof. dr Velimir Stefanovic
E -mail:

Saradnik: dr Saša Pavlovic


Mašinski fakultet, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
www.masfak.ni.ac.rs