hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

medicinski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

Pružanje usluga
1. U okviru naučnoistraživačke delatnosti laboratorija pruža svoje usluge u realizaciji različitih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, ali i za druge organizacije u zemlji i inostranstvu koje finansiraju izradu različitih istraživačkih projekata.
Pravo na korišćenje ovih usluga imaju kako različite katedre Medicinskog fakulteta, tako i sve zdravstvene ustanove koje su nastavne baze Medicinskog fakulteta, zatim različiti korisnici sa drugih fakulteta Univerziteta u Nišu, privredne i druge organizacije iz Niša, ali i ostale iz naše zemlje i inostranstva.

2. U okviru dijagnostičke zdravstvene delatnosti pružaju se tzv. vanstandardne usluge iz različitih oblasti medicine i stomatologije, iz domena rada i mogućnosti laboratorije.

3. U pogledu nastavne delatnosti laboratorija je angažovana u okviru:
- Doktorskih studija na Medicinskom fakultetu.
- Pruža usluge u okviru raznih studjskih programa na drugim fakultetima Univerziteta u Nišu, kao što je Prirodnomatematički fakultet, Elektronski fakultet, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet i drugi fakulteti koji koriste aparaturu i metodologiju iz domena delatnosti laboratorije.

4. Laboratorija je u ranijim periodima pružala ekspertske usluge iz oblasti i delokruga svoga rada korisnicima kao što su razne privatne i društvene firme, kao i državne institucije i organi koji imaju potrebu za korišćenjem znanja stručnog osoblja i resursa laboratorije. Vršila su se ispitivanja procesa, stanja, prirodnih objekata i raznih proizvoda čiji su naručioci firme iz farmaceutske, prehrambene i drugih industrija, razne institucije, organizacije, fondacije i državni organi.

 

 

 

 

 

 

Osoblje

Miroslav Miljković, stručni saradnik
Milena Potić Floranović, stručni saradnik

Istraživači koji obavljaju istraživanja u laboratoriji:

Prof. dr Žarko Mitić
Prof. dr Jovanka Gašić
Sanja Stojanović, asistent
Prof. dr Stevo Najman

biografije osoblja


 

Ključne reči

transmisiona elektronska mikroskopija
skening elektronska mikroskopija
karakterizacija materijala
histopatologija

 

 

 

Ostvareni rezultati

/

 

 

 

 

Realizovani projekti

Prојеkti Ministarstva prosvete, naukе i tеhnоlоškоg razvојa Rеpublikе Srbiје, 2011-2017:
1. Virtuelni kоštanо zglоbni sistem čоveka i njegоva primena u pretkliničkоj i kliničkоj praksi (rukovodilac: prof. dr M. Trajanović) – potprojekat: Mоdeli оsteоreparacije. (rukovodilac: prof. dr S. Najman)
2. Sinteza, prоcesiranje i karakterizacija nanоstrukturnih materijala za primenu u оblasti energije, mehaničkоg inženjerstva, zaštite živоtne sredine i biоmedicine. (rukovodilac: B Matоvić, naučni savetnik, INN Vinča Beоgrad)
3. Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora. (rukovodilac: Аkedemik Miоdrag Čоlić)
Prојеkti Ministarstva naukе i tеhnоlоškоg razvојa Rеpublikе Srbiје, 2006-2010:
4. Biоkоmpatibilnоst i mоgućnоsti primene biоmaterijala na bazi hidrоksiapatita i biоpоlimera u tkivnоj reparaciji – eksperimentalna i klinička studija. (rukovodilac: prof. dr V. Savić)
5. Regeneracija skeletnih tkiva pоmоgnuta biоmaterijalima kaо tkivnim matricama – in vivо i in vitrо studija. (rukovodilac: prof. dr S. Najman)
Prојеkti Ministarstva naukе i zaštitе živоtnе srеdinе Rеpublikе Srbiје, 2001-2005:
6. Biоkоmpatibilnоst i primena kоmpоzitnih materijala na bazi hidrоksiapatita u оsteо-rekоnstruktivnоj hirurgiji – eksperimentalna i klinička studija. (rukovodilac: prof. dr V. Savić)
Prојеkti Ministarstva naukе i zaštitе živоtnе srеdinе Rеpublikе Srbiје, 1996-2000:
7. Sinteza neоksidnih keramičkih prahоva Si C i Si 3N4 SОL- GЕL pоstupkоm (rukovodilac: B. Matović, naučni savetnik, INN Vinča Beоgrad)
8. Кlinička i eksperimentalna ispitivanja patоgeneze akutnih i hrоničnih оštećenja bubrega (rukovodilac prof. dr V. Savić)
9. Razvоj biоkоmpоzitnih materijala za pоtrebe оtоlaringоlоgije i maksilоfacijalne hirurgije (rukovodilac: prof. dr M. Mitkоvić)
Prојеkti Ministarstva naukе i zaštitе živоtnе srеdinе Rеpublikе Srbiје, 1991-1995:
10. Ispitivanje prоmena u plazma membrani mezangijskih i epitelnih ćelija u glоmerulоnefritisu i pоd dejstvоm različitih agenasa. (rukovodilac: prof. dr V. Savić)
Ostali projekti:
11. Nanostrukturni neoksidni keramički i karbonski materijali i njihovi kompoziti.
12. Razvoj biokompozitnih materijala za otorinolaringologiju i maksilo-facijalnu hirurgiju.
13. Prognoza karakteristika materijala s gledišta struktura – karakteristike – sinteza.
14. Tehnologija i razvoj mikroelektronskih komponenti. .
15. Istraživanje korelacije u triadi sinteza – struktura – karakteristike za funkcione materijale.
16. Nanostrukturni rastvori čvrstog stanja u elektronici i alternativnim izvorima energije.
17. Studija metala prisutnih u tragovima u različitim geološkim materijalima, uključujući fosilna goriva, zemljište I podzemne vode.
18. Istraživanje etiologije patogeneze, prevencije i terapije Balkanske endemske nefropatije i urinarnog tumora.
19. Laboratorija je participirala u Tempus projektu “Napredni materijali za elektroniku – multidisciplinarni kursevi za postdiplomce” br. JEP-2545-91 koji je prekinut 1992. zbog sankcija uvedenih Srbiji.
20. Laboratorija, kao deo Univerziteta u Nišu, participirala je u European Action COST 539, “Elektrokeramika prizvedena na bazi nanoprahova uz pomoć inovativnih metoda” (ELENA)

 

 

 

 


 

 

 

 

Realizovani prototipovi

/

 

 

 

 

 

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

 

 Istraživački resursi

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju raspolaže sledećom opremom:

• Transmisioni elektronski mikroskop opremljen dodatkom za SEM JEOL JEM 100CX
• Skening elektronski mikroskop JEOL JSM 5300 opremljen EDS uredjajem QX 2000
• Ultramikrotom LKB
• Vakuumski naparivač JEOL JEE-4X
• Uredjaj za katodno raspršavanje JEOL JFC 1100-E
• Istraživački svetlosni mikroskop LEICA DMR

TEM mikroskop sa SEM dodatkom JEM 100 CX-JEOL

Kada radi kao TEM
- Ubrzavajući napon: 20, 40, 60, 80, 100 kV
- Rezolucija: 0.3 nm
- Uvećanje: od 330 do 250000
- Debljina uzorka 150 nm

Kada radi kao SEM
- Ubrzavajući napon: 40 kV
- Uvećanje: od 50 do 300000
- Veličina uzorka: 10 x 3 x 3 mm

SEM mikroskop JSM 5300-JEOL
- Ubrzavajući napon: od 0,5 kV do 30kV
- Rezolucija: 4.5 nm
- Uvećanje: od 15 do 200000
- Veličina uzorka: 80 mm x 40 mm

EDS QX - 2000 spectrometer
- Kvalitativna I kvantitativna analiza uzoraka za elemente sa atomskim brojem Z>3
- Rezolucija pika 150 eV
- Minimalna koncentracija: 0.1 tež%
- Spectrometar poseduje Electron beam control koji omogućava kvalitativnu analizu površine uzorka 20 nm

http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/odeljenja-i-laboratorije/elektronska-mikroskopija-3/gallery/
http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/odeljenja-i-laboratorije/elektronska-mikroskopija-3/resursi/

 


 


 

 

 

Komercijalne usluge

ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA

1. Analiza bioloških materijala skenirajućim i transmisionim elektronskim mikroskopom.
2. Analiza različitih materijala skenirajućim i transmisionim elektronskim mikroskopom, a u oblasti tehnologije, elektronike, metalurgije, građevinarstva, tekstilne idustrije i drugim granama privrede.
3. Kvalitativna i kvantitativna analiza uzoraka metodom energijsko disperzivne analize (EDS spektroskopija).

HISTOPATOLOŠKA I CITOLOŠKA ISPITIVANjA

4. Svetlosno-mikroskopske histopatološke analize različitih tkivnih materijala (humani i sa eksperimentalne životinje)
5. Citopatološka anliza različitih citoloških materijala.
6. Morfometrijske analize ispitivanog histološkog uzorka.
7. Enzimohistohemijska analiza histološkog matrijala.

Kontakt

Odgovorno lice za laboratoriju:

Miroslav Miljković
E-mail:
Naučnoistraživački centar za biomedicinu
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Bul. Dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš
Telefon: +381184226644, Faks: +381184238770

http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/odeljenja-i-laboratorije/elektronska-mikroskopija-3/
http://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/f-ul/rg-niz-ci-f-ul/c-n-ri/c-n-r-z-bi-dicinu