hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

ELEKTRONSKI Fakultet


Glavni ciljevi i aktivnosti

Glavni ciljevi Tima su:

- naučna istraživanja u mnogobrojnim oblastima vezanih za elektroenergetske sisteme (EES),
- učešće na domaćim i inostranim naučnim projektima,
- praćenje najnovijih dostignuća u oblasti EES,
- saradnja sa privredom.

Aktivnosti Tima za elektroenergetske sisteme mogu se sažeti na:

- naučno-istraživački rad,
- stručni rad,
- permanentno osavremenjivanje nastave iz predmeta koji spadaju u domen EES,
- uspostavljanje saradnje sa sličnim timovima u zemlji i inostranstvu,
pružanje usluga privredi u oblastima kojima se Tim bavi.

Osoblje

Lidija Korunović, vanredni profesor, Katedra za energetiku, Elektronski fakultet u Nišu

Dragan Tasić, redovni profesor, Katedra za energetiku, Elektronski fakultet u Nišu

Aleksandar Janjić, docent, Katedra za energetiku, Elektronski fakultet u Nišu

Vesna Javor, vanredni profesor, Katedra za energetiku, Elektronski fakultet u Nišu

Miodrag Stojanović, asistent, Katedra za energetiku, Elektronski fakultet u Nišu

Dragan Vučković, asistent, Katedra za energetiku, Elektronski fakultet u Nišu

Ivan Anastasijević, asistent, Katedra za energetiku, Elektronski fakultet u Nišu


Ključne reči

Analiza elektroenergetskih sistema. Gubici električne energije. Obnovljivi izvori energije. Modelovanje opterećenja. Kvalitet električne energije. Višekriterijumska analiza u planiranju razvoja mreža. Analiza distributivnih mreža. Upravljanje distributivnim mrežama. Distribuirana proizvodnja. Elektroenergetska kablovska tehnika. “Smart grid” tehnologije u distributivnim mrežama. Optimizacija distributivnih mreža. Elektromagnetna kompatibilnost u elektroenergetici. Atmosferska pražnjenja. Proračun elektromagnetnog polja. Električna kola u elektroenergetici. Tehnika visokog napona. Statički elektricitet. Unutrašnje osvetljenje. Javno osvetljenje. Energetska efikasnost.

 

 

 

Ostvareni rezultati

Projekti

“Proračun gubitaka i eksperimentalna verifikacija proračuna za distributivno područje Elektrodistribucije Beograd i iniciranje mera za smanjenje gubitaka’’, NP EE 202-177A, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2003-2005. - Dragan Tasić -rukovodilac projekta.

“Karakterizacija metoda proračuna i iniciranje mera za sniženje gubitaka električne energije u distributivnim mrežama’’, NP EE-223011A, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2007. - Dragan Tasić -rukovodilac projekta.

“Analiza stanja postojeće distributivne kablovske mreže P.D. Jugoistok sa posebnim osvrtom na kablovsku distributivnu mrežu ogranka Niš’’, P. D. Jugoistok, 2008-2010. - Dragan Tasić -rukovodilac projekta.

“Primena geografskog informacionog sistema za određivanje gubitaka električne energije i predlog mera za njihovo smanjenje”, (18220), Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, april 2009-decembar 2010. god. - Dragan Tasić -rukovodilac projekta.

“Electrical Engineering (ЕЕ)” Special program “Academic Reconstruction in South-Eastern Europe”, DAAD projekat, 2005-2006. – Vesna Javor - rukovodilac projekta za Elektronski fakultet u Nišu
ERASMUS+ projekat saradnje Univerziteta u Nišu i Tehničkog Univerziteta u Ilmenau (Nemačka), 2017-2018. god.

Učešće u radnim grupama

Učešće u radnoj grupi C4.605 (2010-2013) međunarodnog naučnog udruženja CIGRE, CIGRE C4.605 Modelling and aggregation of loads in flexible power networks, - Lidija Korunović - member

Učešće u radnoj grupi međunarodnog naučnog udruženja CIGRE, CIGRE JWG C4/C6.35/CIRED (2014-2017) Modelling and dynamic performance of inverter based generation in power system transmission and distribution studies, - Lidija Korunović – corresponding member

Učešće u izradi Drugog akcionog plana energetske efikasnosti Republike Srbije, Contract Ref. No EuropeAid/133826/C/SER/RS - Aleksandar Janjić - senior expert

Učešće u izradi Podzakonskih akata Zakona o efikasnom korišćenju energije EuropeAid/131430/C/SER/RS Policy and Legal Advice Centre - Energy efficiency - electricity distribution and transmission – Aleksandar Janjić - senior expert

 

Realizovani projekti

Projekti

“Razvoj softvera za analizu EES i unapređenje performansi paralelnog rada EES Srbije sa susednim sistemima”, Projekat finansiran od strane MNT Republike Srbije u periodu 1994-1997. god.

“Racionalno korišćenje energije u preduzećima i tehnološka unapređenja u eksploataciji hidro-termo resursa i distributivnih mreža”, Šifra S.2.04.19.268, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1994-1997. god.

“Razvoj i primena aplikativnog softvera i unapređenih tehnologija i uređaja za preventivu, nadzor, zaštitu i automatizaciju EES Srbije”. Projekat finansiran od strane MNT Republike Srbije u periodu 1998-2000. god.

“Optimalno planiranje razvoja i eksploatacije elektroenergetskog sistema”, Šifra 08M09E1, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1996-2000.

“Razvoj i primena savremenih metoda i uređaja u cilju smanjivanja operativnih troškova EES kao i u cilju racionalnog korišćenja električne energije”, Šifra S.2.08.22.0161, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1997-2000.

“Uređaj za automatsko namotavanje elektromotora i transformatora”, Šifra I.2.1803, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1998-1999.

“Istraživanje mogućnosti ekonomičnijeg rada distributivne mreže srednjeg napona”, Projekat finansiran od strane MNT Republike Srbije, 2002. god.

“Proračun gubitaka i eksperimentalna verifikacija proračuna za distributivno područje elektrodistribucije Niš i iniciranje mera za sniženje gubitaka”, (ЕЕ220-205Б), Projekat finansiran od strane MNT Republike Srbije, 2003-2005. god.

“The physics of lightning flash and its effects”, COST Action P18, 2004-2009. god.

“Electrical Engineering (ЕЕ)” Special program “Academic Reconstruction in South-Eastern Europe”, DAAD Joint Project, 2004-2009. god.

’’Simulator potrošnje električne energije za elektroenergetski sistem sa dinamičkom dodelom tarifa - SIMEPS’’, TP-6203B, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2005-2007.

“Karakterizacija dijagrama potrošnje, razvoj metodologije za proračun gubitaka električne energije u distributivnim mrežama EPS-a i njena eksperimentalna verifikacija”, (ЕЕ-223009Б), Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2008. god.

’’Simulator potrošnje električne energije za elektroenergetski sistem sa dinamičkom dodelom tarifa - SIMEPS’’, TP-6203B, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2005-2007.

“Revision of Electrical Engineering Curricula Based on New Technologies and Bologna Recommendations’’, Tempus Joint European Project, CD_JEP-18105-2003, 2005-2007.

“Optimizacija distributivne mreže sa 14 mikro hidroelektrana lociranih na Trgoviškom Timoku i distributivne mreže sa 4 mikro hidroelektrane na Crnom Timoku’’, NP EE-223014B, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2008.

“Smanjivanje gubitaka i poboljšanje efikasnosti u energetskim vodovima oblikovanjem kablovskih završnica i spojnica’’, NP EE-18019, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2008-2010.

“Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, e-upravi, telekomunikacijama i zaštiti nacionalne baštine”, (III 44006), Projekat finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, 2011-2018. god.

“Razvoj i integracija tehnologija projektovanja inteligentnog mehatroničkog interfejsa za primenu u medicini (HUMANISM)”, (III 44004), Projekat finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, 2011-2017. god.

Studije

“Uticaj parametara kvaliteta električne energije na energetsku efikasnost EES-a”, (EE210-204A), Studija finansirana od strane MNT Republike Srbije, 2003. god.

“Karakterizacija metoda proračuna i iniciranje mera za sniženje gubitaka električne energije u prenosnim i distributivnim mrežama“, (NP EE-223011A), Studija finansirana od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2007. god.

“Tehničko-ekonomska analiza sredstava i postupaka za skraćenje vremena prekida isporuke električne energije kupcima zbog opravki kvarova u distributivnoj mreži”, studija rađena za potrebe JP EPS, 2016.

 

Realizovani prototipovi

Izrada elaborata

Elaborat za zamenu svetilјki sa živinim izvorima svetlosti energetski efikasnijim izvorima svetlosti na teritoriji grada Vranja.

Revizije elaborata

“Kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena za srednjenaponske kablovske mreže JP Elektrodistribucija - Beograd”, čiji je autor Dr Stojan Nikolajević, Niš, januar 1999.

“Redukcioni faktor 10 kV kablovskih vodova koji se izvode od tri kabla jednožilne konstrukcije“, čiji je obrađivač dr Ljubivoje Popović, Niš, maj 2002.

Revizije i recenzije studija

''Studija o uzemljenju stubova nadzemnih vodova od 10 kV do 110 kV'', Elektrotehnički institut ''Nikola Tesla'' i Elektrotehnički fakultet Beograd, Niš, april 2004.

“Izbor koncepcije upravljanja elektrodistributivnom 10 kV mrežom EPS JP Elektrodistribucija-Beograd“, DMS group, Niš, avgust 2005.

“Studija opravdanosti izgradnje napojnog voda 110 kV kablovskog ili nadzemnog: TS 220/110/35 kV Kruševac 1 – TS 110/10 kV Kruševac 3“, KOSA Agencija za razvoj, konsalting i intelektualne usluge Beograd, Niš, novembar 2006.

''Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području grada Leskovca'', Elektrotehnički institut ''Nikola Tesla'', Niš, mart 2007.

''Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10 kV na području grada Niša'', Elektrotehnički institut ''Nikola Tesla'', Niš, novembar 2008.

Revizija predloga pravilnika

Revizija predloga ''Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica'', Elektroprivreda Srbije, Niš, februar 2006.

 

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

Istraživački resursi

Demonstraciono postrojenje za automatizaciju SN mreže sa 4 rastavna elementa:
- reklozer,
- vakuumski prekidač,
- SF6 sklopka,
- linijski rastavljač.
Ovo postrojenje omogućava upravljanje rastavnim elementima preko kontrolnih jedinica koje su sa SCADA sistemom povezane radio vezom.

Antena za detekciju atmosferskih pražnjenja instalisana na Elektronskom fakultetu u Nišu kao deo evropske mreže LINET

 Najvažnija oprema:
- uredjaj za ispitivanje releja OMICRON CMC 356
- analizatori snage ZES ZIMMER LMG 450 i PQA 1000 Professional,
- dSpace razvojni sistem,
- digitalni i statički releji.

Najznačajnija fotometrijska oprema:
- LMT System Photometer S1000B sa fotomet. glavom SP30 SOT i Straylight tubom,
- LMT Illuminance Meter B510 sa fotometrijskom glavom P30 SC0,
- CS 200 Portable 40 Channel Chroma Meter Measurement System,
- LMK exterior Imaging Photometer Measurement System.

 

Komercijalne usluge

Izrada studija o uticaju parametara kvaliteta električne energije na energetsku efikasnost

Izrada studija o mogućim merama za sniženje gubitaka električne energije u prenosnim i distributivnim mrežama

Izrada studija o procena preostalog životnog veka SN kablova

Izrada studija o mogućnosti priključenja malih elektrana na distributivnu mrežu

Izrada studija o razvoju distributivne mreže i primeni naprednih “smart grid” tehnologija

Ispitivanje relejne zaštite

Izrada studija energetske efikasnosti javnog osvetljenja

Merenje osvetljenosti i sjajnosti površina, merenje trihromatskih karakteristika svetlosti i temperature boje, analiza kvaliteta osvetljenja, merenje raspodele svetlosne jačine svetiljki dimenzije do 40 cm, projektovanje osvetljenja sportskih objekat itd.

Merenje parametara kvaliteta električne energije i predlog mera za poboljšanje kvaliteta napona

Izbor i dimenzionisanje uređaja za kompenzaciju reaktivne snage

Modelovanje struja elektrostatičkog pražnjenja i atmosferskih pražnjenja

Proračun elektromagnetnih polja atmosferskih pražnjenja

 Kontakt

Prof. dr Lidija M. Korunović
Adresa: Katedra za energetiku,
Elektronski fakultet u Nišu,
A. Medvedeva 14,
18000 Niš
Tel: 018 529 442
E-mail: